Học Kinh Thánh của cha Phêrô Lê Tấn Lợi

Cùng Học Lời Chúa: Tin Mừng Matthêu -Dẫn nhập & Chương 1- 4 – Lm Pet Lê Tấn Lợi

Dẫn nhập và Chương 01 Chương 01 và dẫn nhập More presentations from Nguyen Dien   Chương 2:   Mt chuong 02   More presentations from Nguyen Dien   Chương 3: Mt chuong 03    More presentations from Nguyen Dien   Chương 4: Mt chuong 04 More presentations from Nguyen Dien

xem thêm