SÁM HỐI – HOÁN CẢI (4)246

Trọng tâm hoán cải và thời gian hoán cải
Xem tiếp...

BÀI HÁT ĐÁP CA VÀ HIỆP LỄ CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM B80

BÀI HÁT ĐÁP CA VÀ HIỆP LỄ CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM B
Xem tiếp...

SÁM HỐI –HOÁN CẢI (3)247

SÁM HỐI –HOÁN CẢI (3) Tính cách hoán cải
Xem tiếp...

BÀI HÁT ĐÁP CA VÀ HIỆP LỄ CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY NĂM B260

BÀI HÁT ĐÁP CA VÀ HIỆP LỄ CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY NĂM B
Xem tiếp...

BÀI HÁT ĐÁP CA VÀ HIỆP LỄ CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY NĂM B138

BÀI HÁT ĐÁP CA VÀ HIỆP LỄ CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY NĂM B
Xem tiếp...