DẪN VÀO THÁNH LỄ CN 16 THƯỜNG NIÊN - A256

Người đời tha thứ ba lần, Còn như Thiên Chúa ngàn lần vẫn tha. Cỏ lùng nắn bột nêu ra, Nói lên lòng Chúa thứ tha nhân từ.
Xem tiếp...

DẪN VÀO THÁNH LỄ CN 15 THƯỜNG NIÊN - A274

Thánh kinh: hạt giống tốt lành, Gieo vào thửa đất nảy sinh không đều. Hạt thời nắng cháy chết thiêu, Hạt thời gặp đá, thảy đều tiêu tan;
Xem tiếp...

DẪN VÀO THÁNH LỄ CN 14 THƯỜNG NIÊN - A259

Khi yêu việc khó tựa bông, Việc dù có nặng cũng không nề hà. Người yêu cảm nghiệm sâu xa, Khi mang ách Chúa quả là nhẹ tâng.
Xem tiếp...

NGHỆ THUẬT CỬ HÀNH THÁNH LỄ (10)325

Các Nghi Thức Hiệp Lễ Nghệ Thuật Cử Hành Thánh Lễ (10) (tiếp theo và hết)
Xem tiếp...

DẪN VÀO THÁNH LỄ CN 13 THƯỜNG NIÊN - A373

Bắt nguồn từ Chúa Ba Ngôi, Ngôi Hai xuống thế cứu người trần gian. Tông đồ được gọi thông ban, Nguổn ơn cứu thế tuôn tràn khắp nơi.
Xem tiếp...