SUY NIỆM LỜI CHÚA CN 3 PHỤC SINH 2017 - RADIO VERITAS687

"Các ông có truyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy?"
Xem tiếp...

PHÚT SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN 2 PHỤC SINH- RV836

"Nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa".
Xem tiếp...

SUY NIỆM LỜI CHÚA CN 2 PHỤC SINH 2017 - RADIO VERITAS947

Suy Niệm Lời Chúa CN 2 Phục Sinh A 2017 - Radio Veritas
Xem tiếp...

PHÚT SUY NIỆM THỨ BẢY TUẤN BÁT NHẬT PHỤC SINH288

Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng,
Xem tiếp...

PHÚT SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH- RV194

Người bảo các ông: "Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.
Xem tiếp...