SCĐ CHÚA NHỰT XXI TN A143

Chủ đề: Nhận Lãnh trách Nhiệm Chúa Trao
Xem tiếp...

SCĐ CHÚA NHỰT XX THƯỜNG NIÊN A628

"Một người đàn bà Canaan kêu lên : Lạy Ngài là Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi" (Mt 15,22)
Xem tiếp...

SCĐ CHÚA NHỰT XIX TN A778

"Chính Thầy đây. Đừng sợ" (Mt 14,27)
Xem tiếp...

SCĐ CHÚA NHỰT XVII THƯỜNG NIÊN  A1095

"Nước Trời giống như kho báu giấu trong ruộng" (Mt 13,44)
Xem tiếp...

SCĐ CHÚA NHỰT XVI TN A CHÚA KIÊN NHẪN VÀ KHOAN DUNG698

Lúa tốt và cỏ lùng (Mt 13,24-30)
Xem tiếp...