SCĐ CHÚA NHỰT XXV TN A82

"Những người vào làm trước nhất tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn…" (Mt 20,10)
Xem tiếp...

SCĐ CHÚA NHỰT XXIV TN NĂM A1089

"Thầy không bảo là tha đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi bảy lần" (Mt 18,22)
Xem tiếp...

SCĐ CHÚA NHỰT XXIII THƯỜNG NIÊN A426

"Nếu người anh em con trót phạm tội, con hãy đi sửa lỗi nó, một mình con với nó mà thôi…" (Mt 18,15)
Xem tiếp...

SCĐ CHÚA NHỰT XXII TN A2044

"Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo" (Mt 16,24)
Xem tiếp...

SCĐ CHÚA NHỰT XXI TN A4444

Chủ đề: Nhận Lãnh trách Nhiệm Chúa Trao
Xem tiếp...