SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI - BÀI CA Ý LỰC LỄ MTC NĂM A1102

Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết.
Xem tiếp...

THIÊN CHÚA ĐÃ YÊU: BÀI CA Ý LỰC LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM A568

Thiên Chúa đã yêu thế gian, đến nỗi đã ban con một Người
Xem tiếp...

NHƯ CHA ĐÃ SAI THẦY: BÀI CA Ý LỰC LỄ HIỆN XUỐNG NĂM A1072

Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con
Xem tiếp...

THẦY Ở CÙNG CÁC CON: BÀI CA Ý LỰC LỄ THĂNG THIÊN NĂM A553

"Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế"
Xem tiếp...

GIỮ LUẬT THẦY TRUYỀN: BÀI CA Ý LỰC CN 6 PHỤC SINH NĂM A1048

Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy.
Xem tiếp...