AUDIO BÀI GIẢNG: CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN - NĂM A

AUDIO BÀI GIẢNG: CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN - NĂM A

 ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

 

Bài giảng Chúa nhật 19 Thường niên - năm A - Những con sóng trong cuộc đời