THƯỜNG HUẤN LM GPCT NHÓM III

THƯỜNG HUẤN LM GPCT NHÓM III

 

Đia điểm: Tại Trung Tâm Mục Vụ GP Cần Thơ

Thời gian: Từ 14g00 Thứ Hai 21/08/2017 đến 17g00 Thứ Năm 24/08/2017

Tổng số:   79 Lm 

Trưởng: cha Giuse Nguyễn Hồng Khanh

Thư ký: cha Vinh Sơn Phạm Vũ Thanh Quang

 

DANH SÁCH THƯỜNG HUẤN LINH MỤC GPCT 2017: NHÓM III

 

 

STT

Quý Cha

Sinh

TPLM

Họ Đạo

1.    

Gs. Nguyễn Hồng

Khanh

1965

2007

Vô Nhiễm

2.    

Pr. Huỳnh Hồng

Phúc

1958

1994

Nhu Gia

3.    

Px. Trần Bình

Trọng

1968

2000

Tắc Sậy

4.    

Pr. Phạm Hữu

Trí

1974

2001

ĐCVTQ

5.    

Pr. Trần Minh

Phước

1968

2003

Tân Thành

6.    

Mic. Nguyễn Khắc

Minh

1977

2004

Rạch súc

7.    

Pl. Phạm Văn

Tụ

1977

2004

Cái Cấm

8.    

Pr. Phạm Minh

Các

1977

2007

U Minh

9.    

Gs. Nguyễn Văn

Duy

1974

2007

Khánh Hưng

10.         

Gs. Nguyễn Văn

Hùng

1974

2007

Giuse BL

11.         

Pr. Nguyễn Chí

Hùng

1975

2007

Hoà Trung

12.         

Pr. Nguyễn Đức

Huy

1977

2007

Vị Thủy

13.         

Gs. Nguyễn Quốc

Khánh

1978

2007

Vĩnh Lợi

14.         

Mt. Ngô Hữu

Kỳ

1971

2007

Chủ Chí

15.         

Gs. Hoàng Minh

Quân

1975

2007

Tân Phú

16.         

Gs. Trần Văn

Thăng

1967

2007

Hòa Lý

17.         

Pr. Trịnh Quốc

Việt

1969

2007

Bàu Sen

18.         

At. Trần Bảo

Xuyên

1977

2007

Thánh Phụng

19.         

Em. Nguyễn Thành

Đô

1980

2009

ĐCVTQ

20.         

Pr. Trương Minh

Khoái

1975

2009

Đồng lào

21.         

Gs. Nguyễn Văn

Kiên

1978

2009

Long Hà + K4

22.         

Gs. Nguyễn Hoàng

Minh

1976

2009

Đất Sét

23.         

Gs. Thân Thành

Nam

1976

2009

Đường Láng

24.         

Gs. Bùi Phú

Quốc

1970

2009

Xavier

25.         

Pr. Nguyễn Việt

Sử

1978

2009

Kinh Ba

26.         

Ben. Hồ Văn

Tải

1979

2009

Oven

27.         

Pl. Trần Minh

Tân

1978

2009

Cây Bốm

28.         

Ber. Đinh Châu

Thân

1975

2009

Long Mỹ

29.         

Gs. Trần Bình

Trọng

1980

2009

ĐCV

30.         

Gs. Nguyễn Đức

Vinh

1979

2009

Thới Bình

31.         

Gs. Nguyễn Xuân

Hậu

1982

2010

Ba Trinh

32.         

Pr. Nguyễn Văn

Tiếp

1979

2010

Trà Ếch

33.         

Gc. Nguyễn Vũ

Bằng

1980

2011

Định Môn

34.         

Pr. Huỳnh Tấn

Hảo

1979

2011

Bô Na

35.         

Gk. Tạ Văn

Hoà

1977

2011

Tân Lộc

36.         

Dom. Nguyễn Tường

Huy

1977

2011

Khúc Tréo

37.         

Tm. Ngô Tấn

Kha

1980

2011

Kinh Lý

38.         

Pr. Nguyễn Thành

Lập

1978

2011

Trà Lồng

39.         

Dom. Nguyễn Ngọc

Thuần

1978

2011

Vĩnh Hiệp

40.         

Gb. Nguyễn Hải

Triều

1980

2011

Sóc Trăng

41.         

Pr. Lê Minh

1980

2011

Tắc Sậy

42.         

Pr. Nguyễn Trung

Viên

1976

2011

Đại Tâm

43.         

Gc. Nguyễn Thanh

Hảo

1980

2012

Chánh Tòa

44.         

Pr. Đào Quốc

Toản

1980

2012

Bãi Giá

45.         

Gs. Nguyễn Văn

Trực

1981

2012

Tắc sậy

46.         

Fx.M. Trương Ngọc

Điệp

1963

2013

Phêrô BL

47.         

Gs. Phạm Thành

Công

1980

2014

Bạc Liêu

48.         

Dom. Phan Văn

Để

1984

2014

Trà Lồng

49.         

Pr. Trần Trung

Dũng

1982

2014

Cà Mau

50.         

Gs. Vũ Quốc

Hiệp

1975

2014

Sóc Trăng

51.         

Dom. Nguyễn Văn

Hiếu

1983

2014

Vị Thanh

52.         

Ben. Phan Văn

Lành

1981

2014

Chánh Toà

53.         

Gk. Nguyễn Xuân

Lập

1980

2014

Lương Hiệp

54.         

Mt. Ngô Hữu

Nghiệm

1982

2014

Đại Hải

55.         

Gb. Nguyễn Hoàn

Phú

1984

2014

Kinh Nước Lên

56.         

Pr. Văn Công

Tặng

1982

2014

Phụng Tường

57.         

Dom. Nghiêm Ngô Hải

Tùng

1985

2014

Hoà Thành

58.         

Pr. Nguyễn Trần

1979

2014

Thới Long Xuân

59.         

Ar. Nguyễn Bạch Long

Vương

1983

2014

Trà Cú

60.         

Pr. Nguyễn Hữu

Chiến

1983

2015

Đi học

61.         

Pr. Trần Công

Bằng

1983

2016

Thới Lai

62.         

Alp. Phan Ngọc

Châu

1985

2016

Quản Long

63.         

Pr. Huỳnh Công

Đức

1977

2016

Vĩnh Phú

64.         

Gs. Nguyễn Văn

Nhịp

1983

2016

Số 6 LaCua

65.         

Vs. Phạm Vũ Thanh

Quang

1976

2016

Bình Thủy

66.         

Dom. Ngô Hồng

Tấn

1983

2016

Vị Hưng

67.         

Gs. Nguyễn Thiên

Thăng

1983

2016

Thánh Tâm - TL

68.         

Pl. Trần Thanh

Chương

1985

2017

Lộ 20

69.         

Pr. Trương Lê

Đệ

1985

2017

ĐM HXLT

70.         

Gs. Vũ Đình

Đông

1980

2017

Tắc Sậy

71.         

Pr. Đặng Minh

Giang

1984

2017

Ô Môn

72.         

Pr. Dương Minh

Luân

1984

2017

Thới Thạnh

73.         

Pr. Nguyễn Quang

Mạng

1975

2017

Nàng Rền

74.         

Gs. Đỗ Trung

Nghĩa

1983

2017

Tân Lộc

75.         

Denys Nguyễn Văn

Những

1980

2017

Vị Tín

76.         

Ig. Nguyễn Hoàng

Thanh

1974

2017

Huyện Sử

77.         

Gk. Nguyễn Hoàng

Thanh

1981

2017

Rạch Gốc

78.         

Gc. Nguyễn Quốc

Thạnh

1980

2017

Đại Hải

79.         

Fx. Đinh Ngọc

Triệu

1984

2017

Cái Tắc