AUDIO BÀI GIẢNG: CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN - NĂM A

AUDIO BÀI GIẢNG: CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN - NĂM A

 ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

 

Bài giảng Chúa nhật 22 Thường niên - năm A - (Mt 16,21-27) - Satan, hãy lui ra đằng sau.