GIÁO HUẤN 42/CN XXIII TN (10.9) HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

HỌC HỎI GLCG GH 42

More presentations from Nguyen Dien

GIÁO HUẤN 42/CN XXIII TN (10.9)

HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

TẢI VỀ FILE PPT  97-2003:

HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

 

+          LỜI CHÚA (Mt 28,19):

 Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”.

+ GIÁO LÝ HTCG (Câu 157)

H. Vì sao Hội thánh có đặc tính công giáo?

T. Hội thánh có đặc tính công giáo vì những lẽ này:

- Một là Hội thánh loan báo toàn bộ đức tin và đức tin toàn vẹn.

- Hai là Hội thánh gìn giữ và quản lý đầy đủ các phương tiện cứu độ.

- Ba là Hội thánh được sai đến với muôn dân thuộc mọi thời đại.

+   DIỄN GIẢI:

Hội thánh là Công giáo vì “Nơi Hội thánh hiện diện toàn vẹn Thân thể  Chúa Ki-tô, kết hiệp với Đầu”. Nhờ sự hiện diện này, Hội thánh tiếp nhận “toàn vẹn các phương tiện cứu độ”, là các bí tích, và toàn bộ chân lý đức tin nơi Thánh kinh và Thánh truyền.

Hội thánh còn là công giáo vì Hội thánh được Chúa Ki-tô sai đến với toàn thể nhân loại: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ…” (Mt 28, 19).

Như vậy, để Hội thánh thực sự là Công giáo, nghĩa là thực sự trở nên phương tiện đem tình thương cứu độ cho muôn dân, thì Hội thánh phải truyền giáo.

Muốn thực hiện việc truyền giáo, mỗi tín hữu phải luôn theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần: vì Thánh Thần là Đấng chủ xướng mọi công cuộc truyền giáo (x. Cv 2, 4):

. Chính Chúa Giê-su cũng đã được ‘Thánh Thần sai đi rao giảng Tin mừng’ (x. Lc 4, 18).

. Hơn nữa, chúng ta còn phải bước theo con đường “thập giá” của Chúa Kitô: nghĩa là phải biết sám hối và đổi mới; sống như men trong đấu bột trần gian, làm dậy lên niềm tin, cậy, mến nơi trần gian; phải sống phục vụ, tự hiến cho đến chết, vì “Máu các Thánh Tử đạo là hạt giống trổ sinh các Kitô hữu” (Tê-tu-li-a-nô).