HÌNH ẢNH MỘT SỐ SINH HOẠT TẠI ĐCV THÁNH QUÝ ĐẦU NIÊN KHÓA 2017-2018

HÌNH ẢNH MỘT SỐ SINH HOẠT TẠI ĐCV THÁNH QUÝ

ĐẦU NIÊN KHÓA 2017-2018

 

TĨNH TÂM

 

 

  LÀM PHÉP KHU NHÀ MỚI

 

 

 

  KHÓA 20 MẶC ÁO DÒNG

 

 

THÁNH LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI