KHƯỚC TỪ HAY ĐÁP LỜI.

AUDIO: BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT 28 TN-A

 ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

 

Bài Giảng Chúa Nhật 28 TN-A (Mt 22,1-14) - Khước từ hay đáp lời.