QUY CHẾ HĐGX GP CẦN THƠ

WCT: Ban Giáo dân GPCT đang soạn thảo quy chế HĐGX mới. BTT xin dăng lại bản quy chế HĐGX cũ (hiện hành) nhân dịp lễ CTTĐVN Bổn mạng HĐGX để các Đấng tham khảo và tùy nghi sử dụng.

 

QUY CHẾ HĐGX GP CẦN THƠ

 

MỞ ĐẦU

 

Điểm son trong lịch sử GHVN là sự hợp tác của giáo dân với hàng Giáo Phẩm. Ngay từ khi Tin mừng được rao giảng trên Quê Hương, một số giáo dân nam nữ đã sát cánh với hàng Giáo phẩm để loan báo Tin mừng và xây dựng đức tin cho đồng đạo.

 

Những phần tử ưu tú này là tiền thân của HĐGX ngày nay. Sự cộng tác của giáo dân với hàng Giáo Phẩm ngày càng tiến triển, hoàn chỉnh và hữu hiệu. Đặc biệt là sau ngày Hàng Giáo Phẩm Việt Nam được thành lập 24-11-1960, và Công đồng Vaticanô II kết thúc 08-12-1965, người giáo dân ngày càng ý thức mình là thành phần Dân Chúa, tích cực tham dự chức vụ Tiên tri, Tư tế và Mục tử của Chúa Kitô. Tuy phận vụ có khác, người giáo dân cùng với Hàng giáo phẩm, Lm và tu sĩ xây dựng GH Chúa Kitô, GH có Thiên Chúa là Cha, cùng một đức Tin, cùng một Phép rửa (x. Ep 4,5); vì thế, trong cương vị của mình, mọi người đồng trách nhiệm làm cho GH được củng cố và tăng trưởng.

 

Theo kế hoạch trên, Giáo phận Cần Thơ đã đề ra phương hướng xây dựng giáo xứ thành cộng đoàn Đức Tin, Phượng tự và Bác ái, để hoàn thành nhiệm vụ chứng nhân loan báo Tin Mừng Chúa Kitô. Giáo phận Cần Thơ đã và đang hoạt động chiến dịch Phúc-âm-hoá. Bản qui chế HĐGX 1980 được bổ xung cho phù hợp với hiện tại để việc xây dựng và mở mang Nước Chúa thêm phần khởi sắc và hữu hiệu.

 

Để đạt được thành quả tốt, thành viên HĐGX cần xây dựng bản thân trước hết:

 

 

1. Bản thân : Trau dồi vốn liếng hiểu biết về Chúa Kitô và Giáo lý của Ngài. Hiểu biết quan điểm và lập trường của Giáo Hội về Truyền giáo, xã hội và Văn hoá.

 

Một đời sống nhân bản trưởng thành, có tinh thần đối thoại đại kết, biết quan sát đúng, hành động hữu hiệu và mau lẹ, biết giao tế xã hội và trung thành với lý tưởng Kitô giáo, một đời sống bác ái, quên mình phục vụ Chúa và tha nhân, hoàn thành trách nhiệm được trao phó.

 

2. Gia đình : Thành viên HĐGX hoàn thành tốt nhiệm vụ trong gia đình, nêu gương sáng về lòng đạo và phục vụ.

 

3. Đối với giáo xứ : Thành viên HĐGX phục vụ Chúa và anh chị em; điều kiện tiên quyết là gắn bó với giáo xứ và khu xóm, nỗ lực thăng tiến giáo xứ về mặt đạo cũng như mặt đời. Do đó, thành viên HĐGX phải biết lắng nghe mọi ý kiến, tâm tư nguyện vọng của bà con trong giáo xứ, nắm vững tình hình để giải quyết những khó khăn, giải hoà những bất đồng.

 

4. Đối với Giáo quyền : Thành viên HĐGX kính trọng, yêu mến và vâng phục Vị đại diện Chúa Kitô, khi thấy cần và lợi ích, đạo đạt những nhu cầu và ước vọng của đồng bào lương giáo với cung cách cởi mở và tín nhiệm. Tuỳ theo khả năng chuyên môn, thành viên HĐGX tích cực góp ý về những vấn đề lợi ích cho giáo xứ, Giáo phận và Giáo hội.

 

Tiên phong trong vai trò Kitô hữu, thành viên HĐGX nghiêm túc thi hành các quyết định của Giáo quyền địa phương qua ĐGM Giáo phận, Lm quản nhiệm hoặc Lm phụ trách.

 

5. Đối với thành viên HĐGX : Cùng chung lý tưởng và hoạt động, mọi thành viên HĐGX hiệp nhất và tương trợ nhau, khiêm tốn học hỏi và xây dựng cho nhau. Trong sinh hoạt cần tuân thủ những nguyên tắc sau:

 

+ Tập thể chỉ huy, cá nhân phụ trách.

+ Thông qua tập thể các vụ việc khác nhau giữa các ngành chuyên trách và các giới.

+ Nhất trí điểm chính, Tương nhượng điểm phụ, bác ái trong mọi sự.

 

6. Đối với tổ quốc và đồng bào :

 

Người Kitô hữu chứng tỏ lòng yêu nước và đồng bào:

 

Chu toàn nghĩa vụ công dân.

 

Cổ vũ và tham gia tích cực phúc lợi chung.

 

Góp ý để luật pháp được thực hiện đúng đắn đáp ứng nhu cầu luân lý và công ích không trái ngược tín điều của đạo.

 

Người Kitô hữu cần loại bỏ mọi hình thức kỳ thị về quyền con người, lãnh vực văn hoá, địa phương, phái tính, chủng tộc, địa vị, tôn giáo vv...

 

Người Kitô hữu sống bao dung, hoà hợp, đoàn kết và hợp tác với mọi người, để kiện toàn cơ cấu xã hội theo hướng Phúc Âm, hầu góp phần kiến tạo con người mới, xã hội mới theo gương Chúa Kitô, Đấng đã yêu thương, tự hiến mình cho vinh danh Chúa Cha và mọi người được cứu độ.

 

 

Chương I: CƠ CẤU TỔ CHỨC GIÁO XỨ.

 

Điều 1: Định nghĩa Giáo xứ .

 

Giáo xứ là một đơn vị trực thuộc giáo phận, thông thường gồm 4 thành tố:

 

1. Có một tập thể gia đình liên kết với nhau thành một cộng đoàn Đức Tin, Phượng tự và Bác ái, nhằm thăng tiến nếp sống đạo đời của giáo dân và loan báo tin Mừng cho những người cùng sống trong lãnh thổ của giáo xứ.

 

2. Có ranh giới để phân biệt với các giáo xứ khác trong Giáo phận.

 

3. Có nhà thờ làm trung tâm sinh hoạt tôn giáo của giáo xứ.

 

4. Có Lm quản nhiệm hoặc Lm phụ trách do ĐGM bổ nhiệm.

 

Điều 2: Tổ chức giáo xứ .

Giáo xứ được phân thành nhiều khu tuỳ theo hoàn cảnh địa lý và dân số, để việc điều hành sinh hoạt tôn giáo và loan Tin Mừng được hữu hiệu.

 

Chương II: HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ.

 

Điều 3: Mục đích .

Mục đích HĐGX là cộng tác với Lm Quản nhiệm hoặc Lm phụ trách để đáp ứng nhu cầu giáo dân và Phúc âm hoá những người cùng sống trong lãnh thổ.

 

Điều 4: Thành phần HĐGX .

HĐGX gồm các thành phần:

Ban Thường Vụ.

Các Ban Trị Sự Khu.

Các Ban Chuyên trách.

Đại diện các Giới (Gia trưởng, Hiền mẫu, Giới trẻ, Thiếu nhi).

 

Điều 5: Thành phần Ban Thường Vụ .

Chủ Tịch

Phó Chủ Tịch Nội vụ.

Phó Chủ Tịch Ngoại vụ.

Thư ký.

Thủ Quỹ.

 

Điều 6: Thành phần Ban Trị sự Khu .

Khu Trưởng.

Khu phó.

Thư ký.

 

Điều 7: Các Ban Chuyên Trách .

Ban Đức Tin.

Ban Phượng tự.

Ban Phúc âm hoá.

Ban Bác ái và phát triển.

Ban Ơn gọi.

Ban Tài sản.

 

Điều 8:

Trưởng Ban Chuyên trách là thành viên HĐGX do sự nhất trí tuyển chọn của Lm Quản xứ, Ban Thường vụ và các Ban trị sự Khu.

Trường hợp giáo xứ không đủ nhân sự, mỗi thành viên BTV có thể kiêm Trưởng một Ban Chuyên trách.

 

Điều 9:

a. Mỗi Ban chuyên trách có thể thành lập nhiều tiểu ban, để đáp ứng các nhu cầu hoạt động của ban mình.

b. Mỗi trưởng ban chuyên trách có thể chọn một số người có khả năng để phụ trách tiểu ban theo Chương IV , điều 15.

 

Điều 10: Đại diện các giới :

Trưởng và Phó mỗi giới là thành viên thuộc thành phần HĐGX.

 

Chương III: NHIỆM VỤ CỦA HĐGX.

 

Điều 11: Nhiệm vụ của Ban Thường vụ .

 

- Chủ Tịch :

a. Cùng với Lm quản xứ hoạch định và điều hành mọi sinh hoạt của giáo xứ.

b. Theo dõi và đôn đốc công việc các thành viên khác trong HĐGX mà Hội nghị đã trao phó.

c. Nâng đỡ tinh thần (động viên, an ủi, góp ý...) các thành viên trong HĐGX.

d. Đạo đạt lên Lm Quản xứ hoặc Lm phụ trách những ý kiến của giáo dân trong giáo xứ.

e. Triệu tập và điều hành các phiên họp sau khi đã thông qua chương trình nghị sự với Lm Quản xứ hoặc Lm phụ trách.

 

- Phó chủ tịch nội vụ :

Tích cực hợp tác với HĐGX, thi hành mọi nhiệm vụ của Chủ tịch khi vị này đau yếu hay vắng mặt.

 

- Phó chủ tịch ngoại vụ :

a. Đại diện giáo xứ liên lạc với chính quyền.

b. Dự các cuộc họp và lễ nghi do chính quyền và địa phương hoặc Tôn giáo bạn tổ chức.

 

 

- Thư ký :

a. Lập biên bản các cuộc họp.

b. Tổng kết hàng năm thanh quả các ban Trị sự khu, các Ban Chuyên trách và các giới.

c. Lưu trữ Hồ Sơ tại công hàm của HĐGX

 

- Thủ Quỹ :

a. Quản lý các tài sản giáo xứ theo thể thức Lm quản xứ và HĐGX ấn định.

b. Lập sổ sách chi thu và báo cáo hàng tháng, hàng năm trong các cuộc họp.

 

Điều 12: Nhiệm Vụ Ban Trị Sự Khu .

 

Ban Trị Sự khu điều hành các sinh hoạt:

a. Kê khai số gia đình Công giáo trong khu theo mẫu của Lm quản xứ.

b. Cập nhật hoá số gia đình CG đến và đi.

c. Lập danh sách các trẻ tới tuổi học giáo lý: xưng tội, thêm sức, bao đồng vv...

d. Báo cáo kịp thời cho Lm quản xứ:

- Gia đình có con xin rửa tội kèm theo tình trạng đạo giáo của cha mẹ.

- Gia đình có con xin làm phép hôn phối - cho biết trước thời gian để học giáo lý hôn nhân.

- Gia đình có người đau nặng cần chịu các bí tích.

- Gia đinh có người chết.

- Người xin nhập đạo Công giáo.

- Động viên nhân lực cho công tác giáo xứ.

 

Điều 13: Nhiệm vụ các trưởng Ban Chuyên Trách .

a. Quan hệ với các Lm quản xứ về những công tác tháng tới.

b. Báo cáo thành quả hoạt động trong tháng và công tác tháng tới trong buổi họp HĐGX.

 

Điều 14: Nhiệm vụ ban chấp hành Giới .

a. Tham dự các buổi hợp HĐGX: thảo luận, góp ý, và tiếp nhận những quyết định của nghị để thi hành.

b. Sinh hoạt trong giới mình để phổ biến và thực hiện những quyết định của hội nghị.

 

Chương IV: PHẬN VỤ CÁC BAN CHUYÊN TRÁCH.

 

Điều 15: Các tiểu ban .

- Ban Đức tin gồm các Tiểu ban:

a. Giáo lý phổ thông – từ lớp 1 đến 12: Vỡ lòng, Thêm sức, Bao đồng, Kinh Thánh.

b. Giáo lý vào đời. c. Giáo lý hôn nhân.

d. Giáo lý trưởng thành. e. Giáo lý dự tòng.

 

- Ban Phượng Tự gồm các Tiểu Ban:

a. Lễ nghi (giúp lễ).

b. Cầu nguyện (đọc Sách Thánh, Lời nguyện giáo dân)

c. Thánh ca (ca đoàn).

d. Khánh tiết (trang trí).

e. Trật tự.

 

 

- Ban Phúc âm hoá - phân loại để xử trí – gồm các tiểu ban:

a. Đối với những người sống đạo tốt.

b. Đối với gia đình rối, khô khan, trễ nải.

c. Đối với những người ngoài Ki-tô giáo.

 

- Ban Bác Ái và phát triển , gồm các tiểu ban:

a. Bác ái: Lo giúp người già cả, bệnh tật, nghèo đói, kẻ liệt, mai táng.

b. Phát triển: Nông nghiệp, công nghiệp, tiểu công nghiệp, kế hoạch VAC.

 

- Ban Ơn gọi gồm các Tiểu ban:

a. Cổ động Ơn gọi: Thăm viếng, khuyến khích những gia đình có con đi tu, tổ chức thuyết trình về ơn gọi.

b. Cổ động cho quỹ bảo trợ Ơn gọi, tìm kiếm những ân nhân.

 

- Ban tài sản:

a. Quan hệ với chính quyền về những vấn đề liên quan tới nhà ở, đất đai thuộc giáo xứ và nhà thờ.

b. Cùng với Lm quản xứ quản lý các đồ dùng, đồ thờ của giáo xứ.

c. Lo công tác sửa chữa, tu bổ nhà thờ, nhà xứ.

 

 

Chương V: QUYỀN LỢI.

 

Điều 16: Các thành viên HĐGX Có những quyền lợi sau :

a. Hằng năm, dịp lễ Các Thánh TĐVN, Bổn mạng HĐGX, Lm quản xứ dâng thánh lễ trọng thể cầu nguyện cho các Thành viên.

 

b. Trong tháng Các Đẳng hằng năm, Lm quản xứ dâng một thánh lễ cầu cho các thành viên đã qua đời, ngày giờ do HĐGX đề nghị.

 

c. Khi một thành viên qua đời, Lm quản xứ dâng trọn bộ Lễ An táng để đáp đền công ơn đối với giáo xứ.

 

d. Tuỳ khả năng và hoàn cảnh, quỹ của giáo xứ đài thọ toàn phần hoặc một phần sở phí đi công tác của thành viên.

 

e. Thành viên có thành tích xuất sắc, Lm quản xứ đệ trình ĐGM ban Bằng Khen và tặng quà khích lệ.

 

Chương VI: TUYỂN CHỌN VÀ BẦU CỬ.

 

(Ban Thường vụ và Trị Sự Khu)

 

Điều 17: Phương thức tuyển chọn .

Tuỳ theo tình hình, Lm quản xứ có thể theo một trong 3 phương thức sau:

a. Phổ thông đầu phiếu – cử tri từ 18 tuổi trở lên.

b. Bầu cử với số cử tri giới hạn – mỗi gia đình một phiếu.

c. Lm quản xứ chỉ định.

 

Điều 18: Điều kiện ứng cử .

a. Tuổi: Từ 20 cho ban trị sự khu. Từ 25 cho Ban Thường vụ HĐGX.

b. Giới phái: không phân biệt nam nữ.

c. Cư trú: từ 06 tháng trở lên.

d. Tinh thần: Đạo đức, nhiệt thành, có uy tín, trình độ tương đối, không can án đạo đời.

 

 

 

Điều 19:

Trường hợp giáo xứ không đủ ứng cử viên, Lm Quản xứ cùng với những người khôn ngoan đạo đức, đề cử bổ sung để cử tri tuyển chọn các chức vụ hợp với khả năng – hoặc theo Điều 17 tiết c.

 

Điều 20: Tổ chức bầu cử .

a. Trước ngày bầu cử 02 tháng, Lm quản xứ đề nghị một Ban Bầu Cử để chuẩn bị và điều hành tổ chức.

b. Trước ngày bầu cử 01 tháng, Lm quản xứ cùng ban bầu cử công bố và niêm yết danh sách các ứng viên và thành phần được đề cử nơi công cộng.

c. Ban tổ chức Bầu cử phải kiểm phiếu và lập biên bản kết quả.

d. Những ứng viên đạt đa số phiếu đương nhiên trúng cử.

 

GHI CHÚ :

 

- Bầu BTV/HĐGX: Ứng viên và cử tri thuộc thành phần trong toàn giáo xứ.

- Bầu BTS Khu: Ứng viên và cử tri thuộc thành phần khu vực.

 

Chương VII: NHẬM CHỨC, NHIỆM KỲ HĐGX.

 

Điều 21: Thể thức Bổ nhiệm .

a. Danh sách BTV/ HĐGX phải được ĐGM phê chuẩn mới có hiệu lực.

b. Danh sách BTS khu chỉ cần thông qua Lm quản xứ.

c. Hai thanh phần trúng cử trên, được Lm quản xứ công bố trong một buổi lễ.

 

Điều 22: Thể thức nhậm chức .

Sau một ngày tĩnh tâm, các thành viên trong HĐGX tuyên hứa nhậm chức trong một thánh lễ hoặc lễ nghi Phụng vụ với sự chủ toạ của Lm quản xứ (Lễ nghi tuyên hứa ở phần phụ lục ).

 

Ngay sau lễ tuyên hứa là lễ bàn giao giữa Cựụ và Tân HĐGX được tiến hành trước sự chứng kiến của Lm quản xứ.

 

Sau lễ bàn giao: Cựu chấm dứt, Tân HĐGX khởi đầu nhiệm vụ.

 

Điều 23: Nhiệm kỳ HĐGX .

Nhiệm kỳ HĐGX được ấn định là 4 năm. Trường họp Lm quản xứ thuyên chuyển, HĐGX vẫn thi hành cho hết nhiệm kỳ.

 

Điều 24: Tái ứng cử .

Khi mãn nhiệm kỳ, có thể tái ứng cử thêm một nhiệm kỳ.

 

Điều 25: Lưu nhiệm .

Khi hoàn cảnh không thuận tiện để tổ chức bầu cử, Lm quản xứ có thể lưu nhiệm toàn bộ hoặc một phần thành viên HĐGX.

 

Điều 26: Từ nhiệm .

Vì lý do chính đáng, thành viên HĐGX có thể từ chức khi Lm quản xứ và BTV nhất trí chấp thuận.

 

Điều 27: Bãi nhiệm .

Thành viên hội đồng giáo xứ có thể bị bãi chức vì 1 trong 4 lý do và 2 điều kiện:

 

- Lý do :

a. Bỏ bê những nhiệm vụ quan trọng.

b. Mang tiếng xấu công khai.

c. Bất phục tùng giáo quyền.

d. Gây chia rẽ trầm trọng trong HĐGX.

 

- Điều kiện :

a. Đã khuyên bảo xây dựng mà không hiệu quả.

b. Vấn đề bãi chức đã được biểu quyết thuận cách có hiệu lực (x. điều 33).

 

Điều 28: Khuyết vị thành viên HĐGX .

a. Nếu nhiệm kỳ còn trên 1 năm thì chọn người thay thế.

b. Nếu nhiệm kỳ còn dưới 1 năm thì HĐGX, với sự nhất trí của Lm quản xứ, đề cử 1 thành viên kiêm nhiệm.

c. Cả hai trường hợp trên, không cần sự phê chuẩn của ĐGM.

 

Chương VIII : HỘI HỌP HĐGX.

 

Điều 29: Nhiệm vụ hội họp .

Hội họp là sinh hoạt cần thiết của HĐGX để việc tập thể đạt kết quả tốt. Nhờ hội họp, tập thể HĐGX nắm vững tình hình giáo xứ, trao đổi ý kiến đi đến nhất trí cao, phân công phân nhiệm cách cụ thể không dẫm chân nhau, phối hợp hành động chặt chẽ điều hoà. Do đó, hội họp là nhiệm vụ chủ yếu của HĐGX nhằm thể hiện chức năng có hiệu quả.

 

 

Điều 30: Bổn phận của thành viên HĐGX trong buổi họp .

a. Tham dự đầy đủ và đúng giờ các buổi họp

được qui định.

b. Trong khi thảo luận, tích cực và cởi mở đóng

góp ý kiến.

c. Kiên nhẫn lắng nghe và tôn trọng ý kiến

của người khác.

d. Biết chấp nhận ý kiến tập thể hơn ý kiến cá

nhân.

e. Luôn luôn tôn trọng nguyên tắc: nhất trí điểm chính, tương nhượng điểm phụ, bác ái trong toàn thể.

f. Giữ kín tất cả những gì đã thảo luận trong phòng họp.

 

Điều 31: Định kỳ họp .

 

- Họp hàng tháng:

Thành phần tham dự: Ban thường vụ – Trị sự khu – Trưởng Ban Chuyên trách –Đại diện các giới.

Chương trình nghị sự: Báo cáo kết quả công tác tháng qua - Kiểm điểm tình hình xứ đạo mọi mặt – phương hướng công tác tháng tới – học hỏi.

 

- Họp cuối năm:

Thành phần tham dự: Ban thường vụ – Trị Sự khu – Ban chấp hành các giới.

Chương trình nghị sự: tổng kết thành quả năm qua về mọi mặt Trong giáo xứ , hoạch định phương hướng, kê hoạch cho năm tới.

 

- Họp bất thường:

 

Tuỳ nhu cầu và hoàn cảnh, BTV hội ý với Lm quản xứ có thể triệu tập cuộc họp bất thường với những thành phần tham dự và chương trình nghị sự đã được thông qua và nhất trí.

Điều 32: Địa điểm họp .

HĐGX ấn định địa điểm họp, thường là trong khuôn viên nhà thờ.

Điều 33: Quyết định trong cuộc họp .

- Hiệu lực: việc biểu quyết những vấn đề quan trọng hoặc ngoại thường, chỉ có hiệu lực khi hội đủ 3 điều kiện sau đây:

Cuộc họp có mặt quá phân nữa tổng số thành viên HĐGX.

Được sự đồng ý của 2/3 tổng số thành viên hiện diện.

Đươc sự nhất trí của Lm quản xứ.

- Cách biểu quyết:

Thông thường là giơ tay.

Trường hợp ngoại thường, vì tính cách quan trọng hoặc tế nhị của vấn đề, BTV có thể ấn định thể thức bỏ phiếu kín.

 

Chương IX: TĨNH TÂM VÀ HUẤN LUYỆN.

 

Điều 34: Mọi thành viên HĐGX có nhiệm vụ tham dự các cuộc cấm phòng và huấn luyện nghiệp vụ do Lm quản xứ tổ chức.

 

Chương X: TU CHÍNH VÀ HIỆU LỰC CỦA QUI CHẾ.

 

Điều 35: Tu chính .

Khi có yêu cầu của quá bán số Lm trong giáo phận và sự nhất trí của ĐGM giáo phận, mới được sửa đổi các điều khoản trong quy chế này.

 

Điều 36: Hiệu lực .

Những gì trái với những điều khoản trong qui chế này điều bị bãi bỏ.

Các Lm và các thành viên HĐGX trong giáo phận có trách nhiệm thi hành Quy chế này.

Quy chế này gồm 10 chương, 36 diều, có hiệu lực từ ngày được ban hành.

 

 

PHỤ LỤC. : NGHI LỄ TUYÊN HỨA CỦA HĐGX.

 

1. Sau bài giảng thánh lễ – hoặc trước giờ chầu MTC- Trưởng Ban Tổ chức Tuyển chọn lần lượt xướng danh từng người kèm theo chức vụ. Người được gọi thưa “ Có Mặt” rồi tiến lên đứng trước cung thánh.

 

2. Trưởng Ban TCTC : Kính thưa cha sở và cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ, thay mặt ban Tổ chức Tuyển chọn HĐGX, tôi xin giới thiệu những người mới được tuyển chọn làm thành viên HĐGX trong giáo xứ chúng ta.

 

3. Cha Sở : Ban tổ chức tuyển chọn thấy những người này có xứng đáng không?

 

4. Trưởng ban tổ chức TCTC : Kính thưa cha sở, theo nhận xét của ban TCTC, những người này đã được giáo dân trong giáo xứ tín nhiệm và tuyển chọn, là những người xứng đáng.

 

5. Cha Sở : Vậy, đại diện cho ĐGM giáo phận và giáo xứ, Tôi chấp thuận họ là thành viên HĐGX chúng ta, để cùng tôi phục vụ giáo xứ theo truyền thống Giáo hội Việt Nam đã lưu lại và Quy chế giáo phận đã ấn định.

 

6. Cộng đoàn vỗ tay. - Các thành viên quỳ gối.

 

7. Cha Sở huấn dụ : Anh chị em thành viên thân mến, Chúa Giêsu đã thiết lập Hội Thánh để cộng tác với Ngài trong sứ vụ Loan báo Tin Mừng, anh chị em cũng được tuyển chọn để cộng tác vào sứ vụ đó trong giáo xứ chúng ta. Đó là sứ vụ cao trọng.

 

Sứ vụ đòi hỏi anh chị em sống gương mẫu, lòng đạo đức, ứng sử khôn ngoan, biết yêu thương và chăm sóc mọi người trong giáo xứ chúng ta.

 

Là cộng sự viên của cha sở, anh chị em hãy liên kết với ngài trong mọi việc. Khi phục vụ giáo xứ, anh chị em hãy biết đặt lợi ích chung trên tư lợi. Cùng trách nhiệm xây dựng giáo xứ và mở mang Nước Chúa, anh chị em hãy giúp nhau vượt qua mọi bất đồng, mọi chia rẽ, luôn phát huy tình đoàn kết huynh đệ của Chúa Kitô, để mọi người nhận biết anh chị em là môn đệ Chúa và chúc tụng Thiên Chúa là Cha chung mọi người. Vậy trước khi tuyên hứa, tôi muốn hỏi ý anh chị em:

 

Cha Sở : Anh chị em có ý thức mình là người đại diện giáo xứ , có trách nhiệm cùng với Cha Sở bảo Quản giáo xứ và chăm sóc cho đời sống mọi người trong giáo xứ không?

 

HĐGX : thưa chúng con ý thức.

 

Cha Sở : Vậy, giờ đây anh chị em hãy đọc lời tuyên hứa thể hiện những xác tín trên đây.

 

8. Lời tuyên hứa của thành viên HĐGX .

 

(Lần lượt từng người): Con là.... (Tên Thánh, Tên Họ) được đề cử chức vụ...

 

(Đọc chung): Nhờ ơn Chúa, con xin hứa sẽ cố gắng trung thành với những điều Hội Thánh Chúa truyền dạy, chu toàn chức vụ mình theo như giáo phận qui định, luôn noi gương thánh thiện và trung kiên của các bậc tiền bối để hết lòng phụng sự cho Danh Thánh Chúa và hạnh phúc cho mọi người, xin ơn Chúa giúp con.

 

9. Cha Sở : Nhân danh ĐGM giáo phận và cộng đoàn giáo xứ, Tôi nhận lời tuyên hứa của anh chị em. Nguyện xin thiên chúa toàn năng là Cha, và Con và Thánh Thần, luôn phù trợ anh chi em chu toàn chức vụ.

 

10. ĐGX : Amen.

 

KINH CẦU THÁNH BỔN MẠNG HĐGX .

 

Lạy Thiên Chúa là Cha từ ái, Chúa đã thương ban cho các thánh tử đạo Việt Nam Ơn Thánh triệu và trung kiên, các Đấng đã nêu gương anh dũng hy sinh, để chu toàn sứ mạng Thiên Chúa đã trao và làm Chứng tá Đức Tin Kitô giáo trên đất nước thân yêu của chúng con, xin nhờ lời các Ngài bầu cử, cho chúng con luôn can đảm sống Đức Tin, và quảng đại dấn thân phục vụ Chúa nơi mọi người. Nhờ Đức Kitô chúa chúng con. Amen.

 

 

LỜI NGUYỆN TÔNG ĐỒ CỦA HĐGX .

 

Lạy Chúa Giêsu là Chúa Chiên Lành, Chúa đã thương chọn chúng con làm tông đồ phục vụ Giáo Hội Chúa nơi giáo xứ chúng con. Xin Chúa hoán cải chúng con nên tông đồ trung kiên của Chúa, luôn sẵn sàng đoàn kết tương trợ nhau và nên một với chủ chiên thay mặt Chúa trong giáo xứ.

 

Xin ban cho chúng con lòng nhiệt thành, để phục vụ Chúa trong mọi người, ơn khôn ngoan và nhẫn nại để đưa Chúa đến cho mọi người và đưa mọi người đến với Chúa.

 

Xin Chúa biến giáo xứ chúng con nên một dân trung hiếu, hết lòng tin thờ Chúa và yêu thương của Chúa đối với thế nhân

 

Lạy Đức Maria là Mẹ Giáo Hội, là vì sao sáng, xin dẫn lối chúng con trong mọi nơi mọi lúc, để chúng con vững bước trên đường phục vụ Chúa và Giáo Hội. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

 

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ.

 

BAN THƯỜNG VỤ

 

· °Chủ tịch

· °Phó nội vụ

· °Phó ngoại vụ

· °Thủ quỹ 1

· °Thủ quỹ 2

· °Thư ký

 

CÁC BAN CHUYÊN TRÁCH

 

· Đức Tin

· Phượng Tự

· Phúc Âm hoá

· Bác ái & Phát triển

· Tài sản

· Ơn gọi

 

CÁC BAN TRỊ SỰ KHU

Mỗi khu gồm : - Khu trưởng - Kiêm thủ quỹ

- Khu phó - Kiêm thơ Ký

 

CÁC BAN CHẤP HÀNH GIỚI

 

· Gia trưởng

· °Trưởng

· °Phó

 

· Hiền mẫu

· °Trưởng

· °Phó

 

 

Giới trẻ

°Trưởng

°Phó

 

· Thiếu nhi

· °Trưởng

· °Phó

 

CƯỚC CHÚ :

 

1/ Giáo xứ không đủ nhân sự thì mọi thành viên ban thường vụ kiêm trưởng ban chuyên trách (như trong sơ đồ).

 

2/ Giáo xứ đông người có thể tổ chức như vậy cho tiện.

 

3/ Riêng ban tài sản do thủ quỹ II hoặc một người khác tuỳ ý cha quản xứ và HĐGX (BTV) quyết định.

 

4/ Các ban trị sự khu tự phân công giúp các ban ấp hành các giới.

 

5/ Giáo xứ nào có Thầy hoặc Nữ Tu, thì xin Thầy giúp giới trẻ và Nữ Tu giúp thiếu nhi.

 

6/ Tất cả các chức vị có ghi dấu (°) là thành viên của HĐGX nên có nhiệm vụ:

a. Tham dự đầy đủ các buổi họp.

b. Thực thi các công tác được trao.

c. Dự các buổi cấm phòng và huấn luyện