TUYỂN TẬP THÁNH CA MÙA VỌNG

TUYỂN CA MÙA VỌNG

1.   Trời cao hãy đổ sương xuống

2.   Ngàn mây ơi

3.   Có tiếng nói vọng lên

4.   Hãy dọn đường Chúa

5.   Mừng vui lên anh em

6.   Mừng vui lên Sion

7.   Nào vui lên

8.   Này dân Sion

9.   Này đoàn dân Chúa

10.    Nguyện trời cao

11.    Trời cao nghe chăng

12.    Từ tràn gian

13.    Xin cho lòng chúng con

14.    Xin trời cho sương rơi