AUDIO BÀI GIẢNG: CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG - NĂM B

AUDIO BÀI GIẢNG: CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG - NĂM B

 ĐGM. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

 

Bài giảng Chúa nhật 2 Mùa Vọng - năm B - (Mt 1,1-8) - Hãy dọn đường