ĐỨC CHA CHỦ TỊCH HĐGMVN CHIA SẺ VỚI CỘNG ĐOÀN GP VĨNH LONG