VÀI HÌNH ẢNH VỀ ĐCV THÁNH QUÝ NĂM 2018

VÀI HÌNH ẢNH VỀ ĐCV THÁNH QUÝ NĂM 2018

 

1.    NHÀ CHA GIÁM ĐỐC

 

2.    NHÀ KHÁCH

 

3.    NHÀ NGUYỆN CHÍNH

 

4.    DÃY NHÀ KHU A

 

5.    DÃY NHÀ KHU B

 

6.    DÃY NHÀ KHU C

 

7.    DÃY NHÀ KHU D

 

8.    DÃY NHÀ KHU E

 

9.    DÃY NHÀ KHU F

 

10. CẢNH QUAN ĐẸP