TANG LỄ CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN SANG

 VÀI HÌNH ẢNH VỀ TANG LỄ CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN SANG

TẠI HỌ BÔNA HẠT TRÀ LỒNG VÀ TẠI NHÀ HƯU LM GP CẦN THƠ