TRÒN 3 THẬP NIÊN VIỆT NAM CÓ 117 THÁNH TỬ ĐẠO ĐƯỢC TUYÊN PHONG