AUDIO BÀI GIẢNG: CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY - NĂM B

AUDIO BÀI GIẢNG: CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY - NĂM B

 ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

 

 

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY (GA 3,14-21) - NĂM B