CHÚA SỐNG LẠI RỒI!

CHÚA SỐNG LẠI RỒI!

 

 

 

CHÚA SỐNG LẠI RỒI!

 Hai môn đệ đến trước mồ

 Nhìn xem tảng đá ai xô ra rồi

 Tấm khăn liệm xếp một nơi

 Mà sao không thấy Thầy ơi nơi nào

 Thầy chẳng nói trước rồi sao

 Qua đau thương sẽ đến ngày phúc vinh

 Hôm nay Thầy đã phục sinh

 Con vào mộ đá và tin Lời Thầy.

Hoa Xanh