BÌNH AN CỦA THẦY

BÌNH AN CỦA THẦY

 

 

Bình an ở với anh em

Lại gần đây nữa nhìn xem tay Thầy

Như Cha sai chính Thầy đây

Hôm nay Thầy lại ân cần sai đi

Thánh Thần Đấng sẽ thực thi

Anh em tha tội Thầy thì cũng tha

Mắt con giờ đã mở ra

Miệng con xưng tụng Thầy là Chúa con.

 

Hoa Xanh