NGÀY CẦU NGUYỆN CHO ƠN THIÊN TRIỆU TẠI GX BÚNG - GP PHÚ CƯỜNG