THÔNG BÁO THUYÊN CHUYỂN LINH MỤC GPCT LẦN I NĂM 2018