MÌNH MÁU THÁNH

MÌNH MÁU THÁNH

Ngài cầm lấy bánh dâng lời

Tạ ơn chúc tụng đồng thời bẻ ra

Chia cho môn đệ, nói là

Anh em cầm lấy mà ăn mình Thầy

 

Rồi cầm lấy chén rượu đầy

Máu Thầy nay đã đến ngày đổ ra

Cho nhân loại khắp gần xa

Làm nên Giao Ước cứu ta tội đời.

 

Chúa Nhật kinh Mình Máu Thánh Chúa

Hoa Xanh