THÔNG BÁO THÁNH LỄ PHONG CHỨC LINH MỤC VÀ KHAI MẠC NĂM THÁNH


NB: XIN QÚY CHA MẶC LỄ PHỤC CHUNG CỦA GIÁO PHẬN