AUDIO BÀI GIẢNG: CHÚA NHẬT THỨ 10 THƯỜNG NIÊN, NĂM B

AUDIO BÀI GIẢNG: CHÚA NHẬT THỨ 10 THƯỜNG NIÊN, NĂM B

 ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

 

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN (MC 3,20-35) - NĂM B