LỜI NGUYỆN CHUNG GPCT 2018: CN 11 TN NĂM B

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN - 17.06.18

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha toàn năng muốn cho mọi người nhận biết chân lý và được cứu độ. Chúng ta cùng đặt niềm tin tưởng vào Chúa là Đấng Chân-Thiện-Mỹ và dâng lời nguyện xin :

1. Nước Thiên Chúa như hạt giống âm thầm mọc lên. Xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh / luôn biết khiêm tốn tin tưởng nơi Chúa / trong công cuộc loan báo Tin Mừng / vì Chúa mới là Đấng làm cho hạt giống Tin Mừng tăng trưởng nơi các tâm hồn.

2. Ngày nay vẫn còn nhiều người chịu thiệt thòi do nạn kỳ thị chủng tộc. Xin Chúa cho mọi người trên thế giới / biết tôn trọng quyền lợi và phẩm giá của nhau hơn.

3. Các con là ánh sáng trần gian. Xin Chúa cho các gia đình Công giáo / luôn ý thức sứ mạng của mình / và hăng say sống đời tông đồ / trong môi trường sống hôm nay.

4. “Chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Chúa”. Xin Chúa cho mọi người họ đạo chúng con / luôn cố gắng sống đẹp lòng Chúa / và chân thành yêu thương nhau / để làm chứng rằng Chúa chính là tình yêu.

Chủ tế : Lạy Chúa rất nhân hậu từ bi, Chúa muốn chúng con cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa. Xin cho chúng con luôn kiên tâm với sứ mạng Chúa trao phó với lòng yêu mến chân thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.