NGÀY TẬP HUẤN CHO CÁC UỶ VIÊN HỘI LEGIO MARIAE TẠI CÀ MAU,13.06.2018