CHA DOM NGUYỄN NGỌC THUẦN NHẬM CHÁNH SỞ HỌ VĨNH HIỆP

CHA DOM NGUYỄN NGỌC THUẦN NHẬM CHÁNH SỞ HỌ VĨNH HIỆP

Thứ Năm, ngày 14/06/2018 Cha Dom Nguyễn Ngọc Thuần cha phó Họ Vĩnh Hiệp đã chính thức nhậm chánh sở Họ Vĩnh Hiệp thay cho cha Chu Quang Trịnh đã thuyên chuyển về làm chánh sở Họ Đại Hải.

Được biết cha Dom. Nguyễn NgọcThuần  sinh năm 1978, năm nay vừa tròn 40 tuổi, thụ phong Lm năm 2011 tức đã 7 năm LM và đủ tiêu chuẩn làm cha sở theo giáo luật.

Kính chúc cha sở mới của Vĩnh Hiệp sẽ làm mới Họ Vĩnh Hiệp.

Người đưa tin