DANH SÁCH LINH MỤC THƯỜNG HUẤN NHÓM I

DANH SÁCH LINH MỤC THƯỜNG HUẤN NHÓM  I

Tại Trung Tâm Mục Vụ, từ ngày 02-05.07.2018

Có mặt từ 14g30’ ngày 02.07.2018

 


 

1.    Pl. VÕ VĂN BÉ (Trưởng).

 1. Dm. MAI THÚC HOÀ
 2. Gs. NGUYỄN HẢI UYÊN
 3. Mt. TRẦN VĂN LIÊN
 4. Vc. TRẦN VĂN THỤC
 5. At. VŨ XUÂN VINH
 6. Gs. NGUYỄN NGỌC ÁNH
 7. Mi. VÕ VĂN THÀNH
 8. Pr. TRI VĂN VINH
 9. GB. NGUYỄN PHƯỚC HỘI
 10. Vc. NGUYỄN ĐÌNH THỊNH
 11. At. NGUYỄN VĂN ĐẦY
 12. Mt. ĐINH NGỌC MỪNG
 13. Dm. NGUYỄN ĐỨC MƯỜI
 14. Pl. NGUYỄN HOÀNG KHÁNH
 15. Mi. TRẦN ĐÌNH NHA
 16. Pr. TRƯƠNG LINH VỆ
 17. Pr. NGUYỄN VĂN THỌ
 18. Pr. HUỲNH VĂN NGỢI
 19. Mc. PHẠM MINH THUỶ
 20. Tm. NGUYỄN PHƯỚC TRINH
 21. Gs. TRẦN ĐÌNH PHƯỢNG
 22. Gs. NGUYỄN VĂN KHẢO
 23. Mt. NGUYỄN VĂN CẢNH
 24. Mi. BÙI TRẦN THẮNG
 25. Pr. NGUYỄN VĂN LÂM
 26. GB. TRƯƠNG THÀNH CÔNG
 27. GB. NGUYỄN THANH BÌNH
 28. Gs. PHẠM ĐỨC TUÂN
 29. Pr. CHU QUANG TRỊNH
 30. Gs. NGUYỄN CÔNG LẬP
 31. Gs. NG. THANH KHIẾT
 32. Pr. HUỲNH HỒNG PHÚC
 33. GB. CHÂU NGỌC PHƯƠNG
 34. Pr. LÊ PHƯỚC HỮU
 35. Gs. NGUYỄN VĂN LỢI
 36. Pr. HUỲNH NGỌC ĐIỆP

38.  Pr. NGUYỄN MINH VĂN

39.  Gs. NGUYỄN VĂN HUỲNH

40.  Pr. NGUYỄN VĂN KHUYẾN

41.  Alb. LÊ NGỌC BÍCH

42.  Mi. NGUYỄN KHẮC ĐỆ

43.  Ar. LÊ VĂN CHƯƠNG

44.  Ni. ĐỖ HOÀNG THỌ

45.  Em. NGUYỄN CÔNG QUẬN

46.  Pp. NGUYỄN VĂN HÙNG

47.  Em. NGUYỄN VĂN GHI

48.  GB. NGUYỄN TẤN HOÀ

49.  Gs. LÊ ĐÌNH HỘI (Thư ký).