GP. VĨNH LONG KHAI MẠC NĂM THÁNH TÔN VINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 03.07.2018