50 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC VÀ THƯỢNG THỌ BÁT TUẦN CỦA CHA PHÊRÔ NGUYỄN CHÍ THIẾT