GIÁO HUẤN SỐ 23: THIÊN CHÚA HỨA BAN ĐẤNG CỨU THẾ

HỌC HỎI GLCG GH 23

 

More presentations from Nguyen Dien

 

PPT HỌC HỎI GLCG: GIÁO HUẤN SỐ 23

 

  TẢI VỀ FILE PPT  97-2003:

 

THIÊN CHÚA HỨA BAN ĐẤNG CỨU THẾ

 

GIÁO HUẤN SỐ 23

THIÊN CHÚA HỨA BAN ĐẤNG CỨU THẾ

                 LỜI CHÚA (St 3, 1- 19) :

“Thiên Chúa phán với con rắn: ‘Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, và Bà sẽ đp đầu mi!”.

+  GIÁO LÝ HTCG.

H.  Sau khi tổ tông phạm tội, Thiên Chúa có bỏ loài người không? (Câu 73).

T. Sau khi tổ tông phạm tội, Thiên Chúa không bỏ, mà còn hứa ban Đấng Cứu thế để cứu độ loài người.

+  DIỄN GIẢI:

Dù tổ tông con người đã phản nghịch, Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót “đã không đành bỏ mặc con người dưới quyền sự chết”. Chính Ngài tìm đến “gọi con người”[1], và ngay trong lời tuyên án con rắn, Ngài đã hứa ban “Đấng Cứu thế”.

“Đấng Cứu thế” đây chính là Đức Giêsu Kitô, để cứu chuộc loài người.

Ngài là “A-đam mới” đã“Vâng phục cho đến chết trên thập giá”[2], bù lại sự bất tuân của A-đam cũ.

“Người đàn bà” đây chính là Mẹ Maria, “E-và mới” đã “xin vâng”, nói lên cách hoàn hảo nhất lòng vâng phục tuyệt đối bằng đức tin.

 


 

[1] St 3, 9.

[2] Pl 2, 8.