MƯỜI BẢNG CHỈ ĐƯỜNG VỀ TRỜI

MƯỜI BẢNG CHỈ ĐƯỜNG VỀ TRỜI

 

Mc đích ca cuc đi chúng ta là vào Nước Tri. Giáo lý dy rt rõ: “Chúng ta được to dng đ nhn biết Thiên Chúa, yêu mến Thiên Chúa và phng s Ngài đi này đ được hnh phúc mãi mãi vi Ngài trên Thiên Đàng”. Thánh Inhaxiô cng c tư tưởng này trong cun “Rèn Luyn Tâm Linh” (Spiritual Exercises), được coi là nguyên tc và nn tng cho đi sng tâm linh: “Con người được to dng đ ca tng, tôn sùng và phng s Thiên Chúa, nh đó mà cu thoát linh hn mình” — rt ging cách đnh nghĩa ca giáo lý.

 

Nói c th, điu này có nghĩa là tt c chúng ta — không loi tr ai — được mi gi nên thánh! Chúa Giêsu đã nói điu này trong Bài Ging Trên Núi theo cách nói chúc phúc: “Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì h s được Thiên Chúa cho tho lòng” (Mt 5:6). Ngài còn dùng cách nói mnh m hơn, thc s là mt mnh lnh:“Hãy nên hoàn thin như Cha anh em trên tri là Đng hoàn thin!” (Mt 5:48). Đây không là cách suy nghĩ tht thường hoc chước mun, mà là mt mnh lnh được chính Đng Cu Thế trao cho chúng ta.

Do đó, tt c chúng ta phi c gng vào được Nước Tri (cũng có nghĩa là chúng ta phi n lc nên thánh), dĩ nhiên Thiên Chúa s ban cho chúng ta phương tin cn thiết, và chúng ta phi s dng đ đt được “đnh mnh đi đi” là Nước Tri. S trn tc và s xao lãng có th kéo chúng ta ra khi con đường thng thn và cht hp, và khiến chúng ta lc đường v tri, bi vì chúng ta đi trên con đường rng rãi, thênh thang, hp dn, nhưng nguy him, cui cùng dn ti nơi đau kh đi đi là Ha Ngc. Phi tránh con đường rng dn ti dit vong!

Dưới đây là 10 bng ch đường mà chúng ta tin là có giá tr vĩnh hng cho tt c chúng ta đ có th đt đến cùng đích là Nước Tri.

1. CU NGUYN

Không khí cn cho phi, cu nguyn cn cho linh hn. Chúng ta nên c gng cu nguyn nhiu và cu nguyn tt hơn. Hãy tìm hiu giáo lý Công giáo, đc sách thiêng liêng, dành thi gian cu nguyn và sng tĩnh lng. S tiến b trên đường nên thánh s to s cân bng trong đi sng cu nguyn, điu này th hin rõ trong cuc đi Thánh tiến sĩ Teresa Avila.

2. SÁM HI

Chúa Giêsu nói rt rõ: “Các ông tưởng my người Ga-li-lê này phi chu s phn đó vì h ti li hơn mi người Ga-li-lê khác sao? Tôi nói cho các ông biết: không phi thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hi, thì các ông cũng s chết hết như vy. Cũng như mười tám người kia b tháp Si-lô-ác đ xung đè chết, các ông tưởng h là nhng người mc ti nng hơn tt c mi người thành Giê-ru-sa-lem sao? Tôi nói cho các ông biết: không phi thế đâu; nhưng nếu các ông không chu sám hi, thì các ông cũng s chết hết y như vy” (Lc 13:2-5). Ngài cho biết: “Ging qu này không chu ra, nếu người ta không ăn chay cu nguyn” (Mt 17:21). Hng ngày, hãy c gng hy sinh vì yêu mến Chúa và Đc M, các Ngài đã chu đau kh nhiu đ cu linh hn ca chúng ta!

3. RƯỚC L

Đ tiến b trên đường nên thánh và đt được Ơn Cu Đ, phương thế hiu qu nht là thường xuyên lãnh nhn Thánh Th. Chúa Giêsu đã nói rõ ràng khi Ngài ging dy trong hi đường Ca-phác-na-um: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến vi tôi, không h phi đói; ai tin vào tôi, chng khát bao gi! Nhưng tôi đã bo các ông: các ông đã thy tôi mà không tin. Tt c nhng người Chúa Cha ban cho tôi đu s đến vi tôi, và ai đến vi tôi, tôi s không loi ra ngoài, vì tôi t tri mà xung, không phi đ làm theo ý tôi, nhưng đ làm theo ý Đng đã sai tôi. Mà ý ca Đng đã sai tôi là tt c nhng k Người đã ban cho tôi, tôi s không đ mt mt ai, nhưng s cho h sng li trong ngày sau hết. Tht vy, ý ca Cha tôi là tt c nhng ai thy người Con và tin vào người Con thì được sng muôn đi, và tôi s cho h sng li trong ngày sau hết. Tôi là bánh hng sng t tri xung. Ai ăn bánh này s được sng muôn đi. Và bánh tôi s ban tng, chính là tht tôi đây, đ cho thế gian được sng” (Ga 6:35-40, 51). Đó là vn đ sinh – t. Chúng ta phi lãnh nhn Thánh Th nếu mun được sng đi đi!

4. XƯNG TI

Mt phương thế hu hiu khác là thường xuyên xưng ti. Vào Chúa Nht Phc Sinh, Chúa Giêsu đã thi hơi vào các tông đ và nói vi h“Anh em hãy nhn ly Thánh Thn. Anh em tha ti cho ai thì người y được tha; anh em cm gi ai thì người y b cm gi (Ga 20:22-23).

Ti li ca chúng ta được tha th qua Bí tích Thánh Ty và Bí tích Hòa Gii, cũng gi là Bí tích Lòng Chúa Thương Xót. Vic xưng ti thường xuyên có tác dng va là phương thuc cha lành va là phương thuc ngăn nga.

5. ĐC SÁCH THIÊNG LIÊNG

Các vn đng viên ăn ung và tp luyn đ cơ th đt ti mc kin toàn nht. Nhng người theo Đc Kitô phi tr nên các vn đng viên tâm linh ca Ngài. Thói quen tp luyn tt là đc sách thiêng liêng (sách đo đc) hng ngày, ít nht là 15 phút, nếu có th thì 30 phút.

Nên đc gì? Mt câu hi khó tr li! Lý do khó tr li là có quá nhiu sách hay đ chn. Có th tham kho ý kiến ca nhng người có kinh nghim hoc v linh hướng đ tìm được sách phù hp giúp “khai phá” tâm linh. Chú ý rng khi bn nuôi dưỡng tâm linh bng sách thiêng liêng, bn cũng s cu nguyn tt hơn. Điu này được gi là “hiu ng domino tâm linh” (spiritual domino effect).

6. HÃY THƯƠNG XÓT

Trong Nht Ký Lòng Thương Xót, Chúa Giêsu truyn cho Thánh Faustina mi gi mi người mi ngày ít nht th hin mt hành đng thương xót. Chúa Giêsu đưa ra ba đ ngh: 1) Cu nguyn cho người khác – đó là thương xót; 2) Ngôn ng – nói t tế vi người khác; 3) Hành đng — th hin lòng thương xót bng vic làm c th.

7. CÔNG VIC CA LÒNG THƯƠNG XÓT

Trình thut Mt 25:31-46 nói v cuc phán xét chung. Trong trình thut này, ngay trước khi Thánh Matthêu dn chúng ta vào cuc kh nn và s chết ca Chúa Giêsu, công vic ca lòng thương xót được gii thiu đ chúng ta thc hành. Tht vy, chúng ta b phán xét v tình yêu dành cho Thiên Chúa theo cách mà chúng ta đi x vi nhng con người được to dng ging hình nh ca Thiên Chúa. Cho người đói ăn, cho người khát ung, cho người trn trung mc, tiếp đón khách l, thăm viếng bnh nhân và tù nhân, chôn xác người chết — tt c các công vic v th lý như vy là công vic ca lòng thương xót. 

Hãy đc và suy nim v đon Tin Mng này, và chn mt vài công vic nào đó “hp dn” đi vi bn, ri mau mn thc hành, noi gương Đc M đã vi vã đi giúp người ch h Ê-li-da-bét.

8. LINH HNG CA CHÚA THÁNH THN

Nếu bn được ra ti và c gng sng trong ơn nghĩa ca Thiên Chúa — nghĩa là duy trì mc đ thinh lng nào đó trong đi sng ngoi ti và ni ti, bn s ci m lng nghe tiếng nói nh nh nhưng cương quyết ca Chúa Thánh Thn. Đó là s linh hng. Tuy nhiên, đó có th là mt th thách: mc dù chúng ta nghe thy các cm hng này, chúng ta có th trì hoãn quyết đnh hoc loi b chúng vì không quan trng hoc không phù hp. Nếu làm như vy, chúng ta s làm bun lòng Chúa Thánh Thn đang trong chúng ta, như Thánh Phaolô đã nói: “Anh em ch làm phin lòng Thánh Thn ca Thiên Chúa, vì chính Người là du n ghi trên anh em, đ ch ngày cu chuc. Đng bao gi chua cay gt gng, nóng ny gin hn, hay la li thoá m, và hãy loi tr mi hành vi gian ác. Trái li, phi đi x tt vi nhau, phi có lòng thương xót và biết tha th cho nhau, như Thiên Chúa đã tha th cho anh em trong Đc Kitô” (Ep 4:30-32). Hãy nh li Thánh Vnh gia: “Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người phán: Các ngươi ch cng lòng như ti Mơ-ri-va, như ngày Ma-xa trong sa mc” (Tv 95:7-8 / Dt 3:15). Ước mun ca tâm hn chúng ta nên là li cu nguyn ca cu Samuel: “Xin Ngài phán, vì tôi t Ngài đang lng nghe” (1 Sm 3:10).

9. KHUYN KHÍCH NGƯỜI KHÁC

Mt cách thc hành khác rt quan trng đi vi nhng ai thc s mun nên thánh và lên tri, đó là c gng khuyến khích người khác. Dĩ nhiên trước tiên chúng ta nên bt đu t gia đình. Bng cách nào? Mt n cười, mt câu nói t tế, mt hành vi phc v, mt li khen tng,... Khi bn thy ai nói li không t tế, hãy cho đó là li nói đùa, và hãy cu nguyn cho h. Trong sách Công V, Thánh Barnabas là gương mu cho chúng ta, vì ngài được mnh danh là “con ca s đng viên”. Có nhng v thánh khuyến khích nhng người tht vng và nhng người b ghét b! Mt trong s đó là Thánh Philip Neri.

10. ĐC M: N VƯƠNG CÁC THIÊN THN VÀ CÁC THÁNH   

Bài tiu lun ca chúng ta chưa hoàn tt nếu chúng ta không mi Đc M đến nói chuyn vi chúng ta, vì M là N Vương các Thiên Thn và các Thánh, N Vương Vũ Tr. Thánh Bênađô là người rt sùng kính Đc M, ngài nói: “Vi lòng tôn sùng Đc Maria, chúng ta không th nào nói đ. Vì thế, chúng ta có vài cách đ phát trin lòng sùng kính Đc M.

▪ ĐC SÁCH v Đc M. Bn không th yêu mến Đc M nếu không biết Đc M — vô tri bt m. Có nhiu sách v Đc M, ví d sách ca Thánh Anphong Liguori hoc sách ca Thánh Louis de Montfort.

NH TƯỢNG. Có nhng hình nh Đc M khiến bn yêu thích. nh tượng nhc chúng ta nh đến Thánh Mu Thiên Chúa. Bc đáng kính Bruno Lanteri, v sáng lp DÒng Tân Hiến cho Đc M (the Oblates of the Virgin Mary Congregation) có khu hiu bng La ng thế này: Maria cogita, Maria invoca — Hãy nghĩ v Đc Maria và cu xin Đc Maria. Hãy dùng nh tượng Đc M đ nh đến Đc M và cu xin Đc M.

▪ KINH TRUYN TIN. Tp thói quen đc kinh Truyn Tin, nht là vào lúc 12 trưa, và nếu có th thì đc vào lúc 6 gi chiu (nếu ai không thuc thì có th đc 5 kinh Kính Mng).

▪ THÁNG HOA – THÁNG NĂM. Hãy tôn sùng Đc M trong Tháng Đc M, c gng tìm nhng bông hoa tâm linh tht đp đ dâng kính Đc M.

▪ KINH MAI CÔI – THÁNG MƯỜI. Đng bao gi đ mt ngày qua đi mà không cu nguyn vi Đc M — đc bit là ln chui Mai Côi.

▪ NOI GƯƠNG ĐC M. Chúng ta không ch cu xin Đc M và thúc đy lòng sùng kính Đc M, mà chúng ta còn cn c gng noi gương các nhân đc ca Đc M: Đc Ái, Đc Cy, Đc Tin, Đc Khiêm nhường, Đc Vâng Li, Đc Nhit Thành, Đc Hy Sinh, Đc Thăm Viếng, Đc Cn Thn, Đc Can Đm, Đc Thông Cm, Đc Hoan Lc, Đc Khôn Ngoan, Đc Kính S, Đc T Tế, Đc Tiết Đ, Đc Đơn Sơ, Đc Biết Ơn, Đc Công Bình, Đc Nghèo Khó.

▪ KHI SU KH, HÃY CU XIN ĐC M. Chúng ta luôn gp khó khăn trong cuc sng. Hãy hướng lên Đc M, tâm s vi Đc M, dâng cho Đc M mi s trong cuc đi ca chúng ta: “Ly N Vương, M nhân lành, làm cho chúng con được sng, được vui, được cy. Thân ly M, chúng con là con cháu Eva…”. Chúng ta hãy dâng nhng ni lo lng và đau kh ca chúng ta cho Đc M, và Đc M s không b chúng ta đâu!

▪ CHT TRONG VÒNG TAY ĐC M. Khi mi s hoàn tt, điu duy nht cn thiết đi vi chúng ta là được an toàn v bên Chúa Giêsu và Đc M. Khonh khc quan trng nht trong cuc đi ca chúng ta là lúc chúng ta ri cõi trn. Đó là lúc quyết đnh chúng ta vào Thiên Đàng hoc xung Ha Ngc. Hãy chân thành cu xin Đc M:“Thánh Maria, Đc M Chúa Tri, cu cho cm ơn là k ti li, khi nay và trong gi lâm t. Amen”.

Đó là 10 bng ch đường chúng ta cn đi theo khi đang l hành trên Xa L Trn Gian. Nếu không có bóng ti ca s nghi ng, chúng ta s v Quê Tri an toàn!

LM ED BROOM, OMV

TRM THIÊN THU (chuyn ng t CatholicExchange.com)