THÁNH CA TUYỂN CHỌN: ALBUM CHÚA THÁNH THẦN

  

 

Album Chúa Thánh Thần

 

1.       CTT hằng ở cùng con

2.       Lạy Cha chí thánh

3.       Lạy Chúa Thánh Linh

4.       Lạy Chúa Thánh Thần

5.       Lạy Chúa Thánh Thần

6.       Lạy Chúa xin ban xuống

7.       Lạy Chúa xin sai Thánh Linh

8.       Lạy Chúa Thánh Thần

9.       Người sai tôi đi

10.     Nguyện Ngôi ba

11.     Nguyến Chúa Thánh Thần

12.     Nguyện xin Tình yêu Chúa

13.     Thần Khi Chúa đã sai

14.     Thánh Thần Thiên Chúa

15.     Thánh Thần Tình Yêu

16.     Xin Chúa Ngôi Ba

17.     Xin Ngôi Ba

18.     Xin Thánh Thần Thiên Chúa