AUDIO BÀI GIẢNG: LỄ MINH MÁU THÁNH CHÚA - NĂM A - ĐGM PHÊRÔ NGUYỄN VĂN KHẢM

AUDIO BÀI GIẢNG: LỄ MINH MÁU THÁNH CHÚA - NĂM A

 ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

 

 

Bài giảng lễ Mình Máu Thánh Chúa - Tầm quan trọng của bí tích Thánh Thể