CHA SỞ MỚI HỌ KHÚC TRÉO VÀ NINH SƠN

CHA SỞ MỚI HỌ KHÚC TRÉO VÀ NINH SƠN

Cùng ngày Thứ Năm 13/7/2017 Hai Cha:  Dom. Nguyễn Tường Huy Cha phó Ninh Sơn đi nhậm chức Cha sở Khúc Tréo và Cha Tôma Lê Phước Dũng Cha sở Khúc Tréo đi nhậm chức Cha sở Ninh Sơn.

Sau đây là một số hình ảnh:

 

CHA SỞ MỚI HỌ KHÚC TRÉO

 

 

 ****

   

CHA SỞ MỚI HỌ NINH SƠN