AUDIO BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN

AUDIO BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN

 ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

 

 

CN 15 TN: Thái độ nào khi đón nhận Lời Chúa