CHA DOM. NGUYỄN PHÚ CƯỜNG NHẬM SỞ VĨNH THỊNH

CHA DOM. NGUYỄN PHÚ CƯỜNG NHẬM SỞ VĨNH THỊNH

 

Thứ Sáu, 14/7/2017 lại thêm một “Cha sở tiên khởi” của Hạt Bạc Liêu đi nhận nhiệm sở mới. Đó là cha Dom Nguyễn Phú Cường hiện đang là cha phó Họ Vĩnh Hậu đến nhận nhiệm sở tại “Họ Vĩnh Thịnh” một Họ đạo mới vừa được thành lập, đến nỗi chưa có tên trong Kỷ yếu 60 năm thành lập GPCT. Cầu chúc cha sở tiên khởi sẽ khai phá vùng đất mới này cho xứng với cái tên: VĨNH THỊNH.

BBT/WCT