Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

5 Phút Lời Chúa Từ 16-22/09/2018

 5 Phút Lời Chúa Từ 16-22/09/2018 16/09/18 CHÚA NHẬT TUẦN 24 TN – B. 17/09/18 THỨ HAI TUẦN 24 TN 18/09/18 thứ ba tuần 24 tn 19/09/18 thứ tư tuần 24 tn  20/09/18 THỨ NĂM TUẦN 24 TN. 21/09/18 THỨ SÁU TUẦN 24 TN.. 4 22/09/18 THỨ BẢY TUẦN 24 TN Lc 8,4-15. 16/09/18 CHÚA NHẬT TUẦN 24 TN – …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 24 Thường Niên 2018 – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 24 Thường Niên 2018  Thứ hai: Lc 7, 1-10. Thứ ba: Lc 7, 11-17. Thứ tư: Lc 7, 31-35. Thứ năm: Lc 7, 36-50. Thứ sáu: Mt 9, 9-13. Thứ bảy: Lc 8, 4-15.  Thứ hai: Lc 7, 1-10 Sống thế nào để đẹp lòng Thiên Chúa và được mọi người quý mến? Đó là …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 24

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 24  Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : Thứ Hai : Lc 7,1-10 Hạt giống… Chúa Giêsu chữa bệnh cho đầy tớ một sĩ quan ngoại đạo : – Ông này có lòng thương người : đầy tớ của …

xem thêm

Lời Sống Hằng Ngày Thường Niên – Tuần XXIV TN – Dòng Ngôi Lời

Lời Sống Hằng Ngày Thường Niên – Tuần XXIV TN – Dòng Ngôi Lời   Chúa Nhật – Ngày 16 – Tháng 9. Thứ Hai – Ngày 17 – Tháng 9. Thứ Ba – Ngày 18 – Tháng 9. Thứ Tư – Ngày 19 – Tháng 9. Thứ Năm – Ngày 20 – Tháng 9. Thứ Sáu – Ngày 21 …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 23 Thường Niên 2018 – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 23 Thường Niên 2018 Lm Seoka CHÚA NHẬT XXIII TN B.. Thứ hai: Lc 6, 6-11. Thứ ba: Lc 6,12-19. Thứ tư: Lc 6, 20-26. Thứ năm: Lc 6, 27-38. Thứ sáu: Ga 3, 13-17. Thứ bảy: Ga 19, 25-27. CHÚA NHẬT XXIII TN B Mc 7, 31-37 Tin mừng hôm nay trình thuật lại …

xem thêm

Lời Sống Hằng Ngày Thường Niên – Tuần XXIII TN – Dòng Ngôi Lời

Thường Niên – Tuần XXIII – Năm B   Chúa Nhật – Ngày 09 – Tháng 9. Thứ Hai – Ngày 10 – Tháng 9. Thứ Ba – Ngày 11 – Tháng 9. Thứ Tư – Ngày 12 – Tháng 9. Thứ Năm – Ngày 13 – Tháng 9. Thứ Sáu – Ngày 14 – Tháng 9. Thứ Bảy – …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 09-15/09/2018

5 Phút Lời Chúa Từ 09-15/09/2018   09/09/18 CHÚA NHẬT TUẦN 23 TN – B Mc 7,31-37. 10/09/18 THỨ HAI TUẦN 23 TN – Lc 6,6-11. 11/09/18 THỨ BA TUẦN 23 TN Lc 6,12-19. 12/09/18 THỨ TƯ TUẦN 23 TN Danh Thánh Đức Ma-ri-a Lc 6,20-26. 13/09/18 THỨ NĂM TUẦN 23 TN Th. Gio-an Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ …

xem thêm

Lời Sống Hằng Ngày Thường Niên – Tuần XXII TN – Dòng Ngôi Lời

Lời Sống Hằng Ngày Thường Niên – Tuần XXII TN – Dòng Ngôi Lời Chúa Nhật – Ngày 02 – Tháng 9. Thứ Hai – Ngày 03 – Tháng 9. Thứ Ba – Ngày 04 – Tháng 9. Thứ Tư – Ngày 05 – Tháng 9. Thứ Năm – Ngày 06 – Tháng 9. Thứ Sáu – Ngày 07 – …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 22 Thường Niên 2018 – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 22 Thường Niên 2018 – Lm Seoka   Chúa Nhật 22 Tn B. Thứ hai: Lc 4, 16-30. Thứ ba: Lc 4, 31-37. Thứ tư: Lc 4, 38-44. Thứ năm: Lc 5, 1-11. Thứ Sáu: Lc 5, 33-39. Thứ bảy: Lc 6, 1-5. LỄ SINH NHẬT ĐỨC MARIA.   Chúa Nhật 22 Tn B Phụng …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 01-09/09/2018

5 Phút Lời Chúa Từ 01-09/09/2018   01/09/18 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 21 TN Mt 25,14-30. 02/09/18 CHÚA NHẬT TUẦN 22 TN – B Mc 7,1-8a.14-15.21-23. 03/09/18 THỨ HAI TUẦN 22 TN Th. Ghê-gô-ri-ô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ HT Lc 4,16-30  04/09/18 THỨ BA TUẦN 22 TN Lc 4,31-37. 05/09/18 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN Th. …

xem thêm