Lời Nguyện Tín Hữu

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi Lời Nguyện Tín Hữu CN Chúa Ba Ngôi – Manna Bảo Lộc. Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, chính Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Lễ Hiên Xuống

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Lễ Hiên Xuống Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật Lễ Hiên Xuống. Lời Nguyện Tín Hữu CN Lễ Hiên Xuống – Manna Bảo Lộc. Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật Lễ Hiên Xuống Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Chúa Thánh Thần là nguồn mọi ân sủng và …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên C

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên C Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên C. Lời Nguyện Tín Hữu CN Lễ Thăng Thiên C – Manna Bảo Lộc. Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên C   Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Chúa Giêsu về trời là …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 6 Phục Sinh C

  Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 6  Phục Sinh C Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 6 Phục Sinh. Lời Nguyện Tín Hữu CN 6 Phục Sinh C – Manna Bảo Lộc. Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 6 Phục Sinh. Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Chúa Giêsu Phục Sinh đã ban …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 5  Phục Sinh C

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 5  Phục Sinh C Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 5 Phục Sinh. Lời Nguyện Tín Hữu CN 5 Phục Sinh C – Manna Bảo Lộc. Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 5 Phục Sinh      Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Chúa Giêsu đã tóm gọn lề luật …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 4  Phục Sinh C

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 4  Phục Sinh C Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 4 Phục Sinh. Lời Nguyện Tín Hữu CN 4 Phục Sinh C – Manna Bảo Lộc. Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 4 Phục Sinh      Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa đã …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 3 Phục Sinh C

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 3 Phục Sinh C   Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 3 Phục Sinh. Lời Nguyện Tín Hữu CN 3 Phục Sinh C – Manna Bảo Lộc. Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 3 Phục Sinh  Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, sau khi Chúa Giêsu sống lại, …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 2  Phục Sinh C

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 2  Phục Sinh C Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 2 Phục Sinh. Lời Nguyện Tín Hữu CN 2 Phục Sinh C – Manna Bảo Lộc.    Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 2 Phục Sinh      Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Thiên Chúa là Cha giàu lòng …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Phục Sinh

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Phục Sinh Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật Phục Sinh. Lời Nguyện Tín Hữu CN Phục Sinh C – Manna Bảo Lộc. Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật Phục Sinh Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Tin Mừng Phục Sinh mời gọi chúng ta sống sứ vụ loan báo …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Thứ Năm Tuần Thánh & Vọng PS – Manna Bảo Lộc

THỨ NĂM TUẦN THÁNH  Anh chị em thân mến, Hôm nay Thứ Năm Tuần Thánh, Giáo Hội nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy nhận ra tình yêu thương của Chúa Giêsu qua việc Ngài lập Bí tích Thánh Thể, Bí tích Truyền Chức Thánh và qua lời dạy yêu thương phục vụ. Cảm tạ tình Chúa vô biên, chúng …

xem thêm