Back to top
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Cần Thơ (3) [10/10/16 07:57]
7. Họ đạo Cái Chanh - 8.Họ đạo Cái Răng - 9.Họ đạo Cái Tắc. (tr.102-107)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Cần Thơ (4) [11/10/16 06:45]
10. Họ đạo Chánh Tòa - 11. Họ đạo Cờ Đỏ - 12.Họ đạo Định Môn (tr.108-113)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Cần Thơ (5) [12/10/16 23:35]
13. Họ đạo Lộ 20 - 14. Họ đạo Ô Môn - 15. Họ đạo Rạch Gòi (tr.114-119)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Cần Thơ (6) [13/10/16 21:39]
16. Họ đạo Rạch Súc - 17. Họ đạo Tòa Giám Mục - 18. Họ đạo Tham Tướng (tr.120-125)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Cần Thơ (7) [14/10/16 08:28]
19.Họ đạo Thới Hòa (Lộ 19)- 20. Họ đạo Thới Lai. - 21. Họ đạo Thới Long Xuân (tr. 126-131)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Cần Thơ (8) [16/10/16 14:32]
22. Họ đạo Thới Thạnh - 23. Họ đạo Trường Long (Phong Điền). 24.Họ đạo Trường Thành (Ba Mít)
TỔNG QUAN VỀ HẠT ĐẠI HẢI [23/10/16 08:44]
TỔNG QUAN VỀ HẠT ĐẠI HẢI (Tr, 138-141)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Đại Hải (1) [24/10/16 13:10]
1. Họ đạo Ba Trinh – 2. Họ đạo Bắc Hải – 3. Họ đạo Cồn Mỹ Phước – 4. Họ đạo Đại Hải – 5. Họ đạo Kế sách (tr, 142-151)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Đại Hải (2) [25/10/16 07:00]
6. Họ đạo Kim Phụng – 7. Họ đạo Lương Hiệp – 8. Họ đạo Nam Hải – 9. Họ đạo Nhơn Mỹ - 10. Họ đạo Phụng Hiệp. (tr, 152-161)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Đại Hải (3) [26/10/16 01:42]
11. Họ đạo Phụng Tường – 12 Họ đạo Rạch Vọp – 13. Họ đạo Thái Hải – 14. Họ đạo Thiết An – 15. Họ đạo Trà Canh. (tr, 162-171)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Đại Hải (4) [26/10/16 21:52]
16. Họ đạo Trà Ếch – 17. Họ đạo Trung Hải – 18. Họ đạo Từ Xá – 19. Họ đạo Vinh Phát – 20. Họ đạo Xuân Hòa. (tr, 172-181)
TỔNG QUAN VỀ HẠT TRÀ LỒNG [27/10/16 11:13]
Gồm 18 Họ đạo + 1 giáo điểm + 21 Linh mục + 35 Nữ tu (tr,182-185)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Trà Lồng (1) [28/10/16 04:41]
1. Họ đạo Bôna - 2. Họ đạo Cái Trầu - 3. Họ đạo Đồng Lào - 4. Họ đạo Đường Láng - 5.Họ đạo Fatima - 6.Họ đạo Hậu Bối (tr,186-197)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Trà Lồng (2) [28/10/16 22:26]
7. Họ đạo Kinh Đức Bà – 8. Họ đạo Kinh Lý – 9. Họ đạo Mỹ Phước – 10. Họ đạo Ngã Năm – 11. Họ đạo Ô Ven – 12. Họ đạo Tân Lập (tr, 198-209)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Trà Lồng (3) [29/10/16 13:38]
13. Họ đạo Tân Thành – 14. Họ đạo Thánh Tâm – 15. Họ đạo Trà Cú – 16. Họ đạo Trà Lồng – 17. Họ đạo Trà Rằm – 18. Họ đạo Vĩnh Lợi. (tr, 210-221)
TỔNG QUAN VỀ HẠT VỊ THANH [31/10/16 01:34]
15 Họ đạo + 3 Giáo điểm + 17000 giáo dân + 18 Lm (tr,222-225)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Vị Thanh (1) [31/10/16 13:01]
1. Họ đạo Bảy Ngàn - 2. Họ đạo Cái Nhum - 3. Họ đạo Long Mỹ - 4. Họ đạo Lương Hòa - 5. Họ đạo Lương Thiện (tr, 226-235)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Vị Thanh (2) [02/11/16 13:21]
6.Họ đạo Tân Phú - 7. Họ đạo Tôma - 8. Họ đạo Thánh Phụng - 9. Họ đạo Trà Ban - 10. Họ đạo Vị Hưng (tr, 236-245)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Vị Thanh (3) [05/11/16 02:06]
11. Họ đạo Vị Thanh – 12. Họ đạo Vị Thủy – 13. Họ đạo Vị Tín – 14. Họ đạo Vịnh Chèo – 15. Họ đạo Xavie . * Giáo điểm Cầu Móng (tr,246-257)
TỔNG QUAN VỀ HẠT SÓC TRĂNG [06/11/16 05:21]
Gồm 20 Họ đạo + 6 Giáo điểm + 24 Lm + 35 Nữ tu + 31.658 Giáo dân (tr, 258-261)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Sóc Trăng (1) [06/11/16 22:55]
1. Họ đạo Ba Rinh - 2. Họ đạo Bãi Giá - 3.Họ đạo Chàng Ré - 4. Họ đạo Cồn Tròn - 5. Họ đạo Đại Ngãi (tr, 262-271)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Sóc Trăng (2) [08/11/16 13:12]
6. Họ đạo Đại Tâm - 7. Họ đạo Hòa Hinh - 8. Họ đạo Hòa Lý - 9. Họ đạo Hòa Thượng - 10. Họ đạo Long Phú (tr, 272-281)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Sóc Trăng (3) [14/11/16 07:22]
11. Họ đạo Mỹ Xuyên - 12. Họ đạo Ngan Rô - 13. Họ đạo Nhu Gia - 14. Họ đạo Rạch Tráng - 15.Họ đạo Sa Keo (tr, 282-291)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Sóc Trăng (4) [15/11/16 07:04]
16. Họ đạo Sóc Trăng - 17. Họ đạo Thánh Giuse - 18.Họ đạo Tam Sóc - 19. Họ đạo Tân Thạnh - 20. Họ đạo Trung Bình -* Giáo điểm Phú Lộc - * Giáo điểm Châu Hưng (tr,292-303)
TỔNG QUAN VỀ HẠT BẠC LIÊU [16/11/16 01:36]
20 Họ đạo + 3 Giáo điểm + 24 Lm + 40 Tu sĩ + 20.440 Giáo dân (tr, 304-307)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Bạc Liêu (1) [18/11/16 07:12]
1. Họ đạo Bạc Liêu - 2. Họ đạo Bến Bàu - 3. Họ đạo Chủ Chí - 4. Họ đạo Đất Sét - 5. Họ đạo Đức Mẹ HXLT (tr, 308-317)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Bạc Liêu (2) [19/11/16 03:22]
6. Họ đạo Gành Hào – 7. Họ đạo Giá Rai – 8. Họ đạo Giồng Nhãn – 9. Họ đạo Giuse – 10. Họ đạo Hòa Bình (tr, 318-327)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Bạc Liêu (3) [21/11/16 01:08]
11. Họ đạo Khúc Tréo - 12. Họ đạo Long Hà - 13. Họ đạo Nàng Rền - 14. Họ đạo Ninh Sơn - 15. Họ đạo Phêrô (tr, 328-337)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Bạc Liêu (4) [23/11/16 23:39]
16. Họ đạo Tắc Sậy - 17.Họ đạo Vĩnh Hậu - 18. Họ đạo Vĩnh Hiệp - 19. Họ đạo Vĩnh Mỹ - 20.Họ đạo Vô Nhiễm - * Giáo điểm Vĩnh Phú - * Giáo điểm Kinh Tư - * Giáo điểm Tân Tiến (tr,338-349)
TỔNG QUAN VỀ HẠT CÀ MAU [28/11/16 07:48]
Gồm 20 Họ đạo + 7 giáo điểm + 27 Linh mục + 72 Nữ tu + 31.964 giáo dân theo tk năm 2014 (tr,350-353)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Cà Mau (1) [29/11/16 02:43]
1.Họ đạo Ao Kho - 2.Họ đạo Bàu Sen - 3.Họ đạo Cà Mau - 4.Họ đạo Cái Cấm - 5.Họ đạo Cái Đôi Vàm (tr,354-363)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Cà Mau (2) [04/12/16 02:13]
6. Họ đạo Cái Rắn - 7. Họ đạo Cây Bốm - 8. Họ đạo Hòa Thành - 9. Họ đạo Hòa Trung - 10. Họ đạo Huyện Sử (tr, 364-373)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Cà Mau (3) [06/12/16 07:25]
11. Họ đạo Kênh Ba – Các giáo điểm U Minh, Rau Dừa, Kinh Ngang,Năm Căn, Xẻo Lá, Đất Mũi, Lung Mên, Rạch Gốc, Kinh Ba Mươi. – 12. Họ đạo Khánh Hưng – 13. Họ đạo Kinh Nước Lên – 14. Họ đạo Quản Long – 15. Họ đạo Sông Đốc (tr, 374-383)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Cà Mau (4) [11/12/16 13:30]
16. Họ đạo Số 6 La Cua - 17. Họ đạo Tắc Vân - 18. Họ đạo Tân Lộc - 19. Họ đạo Thới Bình - 20. Họ đạo U Minh (tr,384-393)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Thay lời kết [12/12/16 21:16]
Từ con số chưa đầy 50.000 giáo dân, không quá 50 linh mục, và không hơn 100 họ đạo lớn nhỏ lúc ban đầu, đến nay Chúa ban cho Giáo phận đã có trên 180.000 giáo dân, 214 linh mục, với 18 Hội Dòng nam nữ phục vụ, 12 đoàn thể và trên 138 họ đạo. (tr,394-400)
[1] 2 Next
Bạn đang xem trang 1/1(có tất cả 42 mục)
TIN NỔI BẬT
SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN 8 TN 2017
SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN 8 TN 2017 Lm. Dominico dmp

CÁC BÀI SUY NIỆM CN 8 TN A 2017
CÁC BÀI SUY NIỆM CN 8 TN A 2017   Lời Chúa: Is 49,14-15; 1Cr 4,1-5; Mt 6, 24-34

SCĐ CHÚA NHỰT VIII TN A
SCĐ CHÚA NHỰT VIII TN A CHỦ ĐỀ : SỐNG TRONG SỰ CHĂM SÓC CỦA CHÚA

HẠT GIỐNG NẨY MẦM - MÙA QUANH NĂM - TUẦN 8
HẠT GIỐNG NẨY MẦM - MÙA QUANH NĂM - TUẦN 8

TIN MỚI CẬP NHẬT
5 PHÚT CHO LỜI CHÚA THÁNG 3/2017
1. Tin Chúa Quan Phòng – Lm Thái Nguyên 2. Điều Gì Phải Lo - Trần Ngọc 3. Lo Gì - Khánh Hà ....
LỜI CHÚA HÔM NAY THÁNG 3/2017
H.Thánh Kinh là gì? Thánh Kinh có mấy phần? Đâu là trọng tâm của toàn bộ Thánh Kinh?
PPT TIN MỪNG CN 8 TN A Mt.6, 24-34
TIÊN VÀN: BCYL CN 8 TN A
BÀI ĐỌC THÁNH LỄ THÁNG 02-2017
5 phút cho Lời Chúa tháng 02/2017
DANH SÁCH LINH MỤC GPCT THÁNG 8/2016
Nếu có những gì sai sót hoặc thay đổi xin quý vị cho chúng tôi biết theo điạ chỉ email : gpcantho@gmail.com .Xin chân thành cám ơn quý vị.
TÍN THÁC VÀO SỰ YÊU THƯƠNG QUAN PHÒNG CỦA THIÊN CHÚA
Xin cho chúng con luôn tín thác vào tình thương quan phòng của Thiên  Chúa, để chăm chỉ chu toàn bổn phận đối với gia đình, Giáo xứ và xã hội,

ĐIỀU GÌ PHẢI LO?
Có nhiều điều đáng phải lo lắng, nhưng lời Chúa hôm nay dạy chúng ta phải lo lắng về những chuyện chính yếu

‘Bề Tôi’ của Chúa hay Tiền Của?
CN 8 TN A hôm nay ĐGS nói đến ba điều: TC, Nước Trời, Tiền Của trong mối tương quan quyết định vận mệnh con người..

LỰA CHỌN
cuộc sống là một lựa chọn. Mỗi người sẽ chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Lựa chọn sai sẽ dẫn đến bất hạnh.

GIA ĐÌNH TÍN THÁC VÀO THIÊN CHÚA QUAN PHÒNG
Lạy Chúa Giêsu, những lo toan cuộc sống cơm áo gạo tiền đã chiếm hết thời gian chúng con đáng lẽ phải dành cho Chúa.

Biết Vui Với Phận Mình
Cuộc sống sẽ bình an nếu chúng ta biết vui với phận mình. Nghĩa là đón nhận cuộc sống hiện tại trong niềm tín thác vào Chúa. Không bon chen.

Ưu Tiên Tìm Kiếm Nước Trời
"Tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đời sống công chính như Người đòi hỏi".

ĐỨC TIN
Lạy Thiên Chúa, xin giúp con thoát ra khỏi vòng lẩn quẩn của cuộc đời, xin gỡ “vòng kim cô” lo lắng trần tục để con có thể ngày đêm hướng về Ngài, “xin giúp lòng tin yếu kém của con” (Mc 9:24)

GIA ĐÌNH SỐNG GIỚI LUẬT YÊU THƯƠNG
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho các gia đình chúng con, khi có những xung khắc hay bất đồng, biết chân thành tìm hiểu, thông cảm với nhau, mau mắn tha thứ cho nhau và tìm cách cùng nhau hòa giải theo tinh thần Phúc Âm

YÊU KẺ THÙ VÀ LÀM ƠN CHO KẺ GHÉT MÌNH
Hình ảnh đẹp nhất là hình ảnh của Chúa xưa kia trên núi Sọ: Dù đang bị đám đông thù ghét phỉ báng, hành hạ, đòi phải đóng đinh vào thập giá mà Chúa vẫn nhẫn nhịn chịu đựng và còn cầu xin Chúa Cha tha cho những kẻ làm hại mình.

MULTIMEDIA

Thế Giới Nhìn Từ Vatican 16-22/02/2017

LIÊN KẾT WEBSITE