Back to top
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Cần Thơ (3) [10/10/16 07:57]
7. Họ đạo Cái Chanh - 8.Họ đạo Cái Răng - 9.Họ đạo Cái Tắc. (tr.102-107)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Cần Thơ (4) [11/10/16 06:45]
10. Họ đạo Chánh Tòa - 11. Họ đạo Cờ Đỏ - 12.Họ đạo Định Môn (tr.108-113)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Cần Thơ (5) [12/10/16 23:35]
13. Họ đạo Lộ 20 - 14. Họ đạo Ô Môn - 15. Họ đạo Rạch Gòi (tr.114-119)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Cần Thơ (6) [13/10/16 21:39]
16. Họ đạo Rạch Súc - 17. Họ đạo Tòa Giám Mục - 18. Họ đạo Tham Tướng (tr.120-125)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Cần Thơ (7) [14/10/16 08:28]
19.Họ đạo Thới Hòa (Lộ 19)- 20. Họ đạo Thới Lai. - 21. Họ đạo Thới Long Xuân (tr. 126-131)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Cần Thơ (8) [16/10/16 14:32]
22. Họ đạo Thới Thạnh - 23. Họ đạo Trường Long (Phong Điền). 24.Họ đạo Trường Thành (Ba Mít)
TỔNG QUAN VỀ HẠT ĐẠI HẢI [23/10/16 08:44]
TỔNG QUAN VỀ HẠT ĐẠI HẢI (Tr, 138-141)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Đại Hải (1) [24/10/16 13:10]
1. Họ đạo Ba Trinh – 2. Họ đạo Bắc Hải – 3. Họ đạo Cồn Mỹ Phước – 4. Họ đạo Đại Hải – 5. Họ đạo Kế sách (tr, 142-151)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Đại Hải (2) [25/10/16 07:00]
6. Họ đạo Kim Phụng – 7. Họ đạo Lương Hiệp – 8. Họ đạo Nam Hải – 9. Họ đạo Nhơn Mỹ - 10. Họ đạo Phụng Hiệp. (tr, 152-161)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Đại Hải (3) [26/10/16 01:42]
11. Họ đạo Phụng Tường – 12 Họ đạo Rạch Vọp – 13. Họ đạo Thái Hải – 14. Họ đạo Thiết An – 15. Họ đạo Trà Canh. (tr, 162-171)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Đại Hải (4) [26/10/16 21:52]
16. Họ đạo Trà Ếch – 17. Họ đạo Trung Hải – 18. Họ đạo Từ Xá – 19. Họ đạo Vinh Phát – 20. Họ đạo Xuân Hòa. (tr, 172-181)
TỔNG QUAN VỀ HẠT TRÀ LỒNG [27/10/16 11:13]
Gồm 18 Họ đạo + 1 giáo điểm + 21 Linh mục + 35 Nữ tu (tr,182-185)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Trà Lồng (1) [28/10/16 04:41]
1. Họ đạo Bôna - 2. Họ đạo Cái Trầu - 3. Họ đạo Đồng Lào - 4. Họ đạo Đường Láng - 5.Họ đạo Fatima - 6.Họ đạo Hậu Bối (tr,186-197)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Trà Lồng (2) [28/10/16 22:26]
7. Họ đạo Kinh Đức Bà – 8. Họ đạo Kinh Lý – 9. Họ đạo Mỹ Phước – 10. Họ đạo Ngã Năm – 11. Họ đạo Ô Ven – 12. Họ đạo Tân Lập (tr, 198-209)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Trà Lồng (3) [29/10/16 13:38]
13. Họ đạo Tân Thành – 14. Họ đạo Thánh Tâm – 15. Họ đạo Trà Cú – 16. Họ đạo Trà Lồng – 17. Họ đạo Trà Rằm – 18. Họ đạo Vĩnh Lợi. (tr, 210-221)
TỔNG QUAN VỀ HẠT VỊ THANH [31/10/16 01:34]
15 Họ đạo + 3 Giáo điểm + 17000 giáo dân + 18 Lm (tr,222-225)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Vị Thanh (1) [31/10/16 13:01]
1. Họ đạo Bảy Ngàn - 2. Họ đạo Cái Nhum - 3. Họ đạo Long Mỹ - 4. Họ đạo Lương Hòa - 5. Họ đạo Lương Thiện (tr, 226-235)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Vị Thanh (2) [02/11/16 13:21]
6.Họ đạo Tân Phú - 7. Họ đạo Tôma - 8. Họ đạo Thánh Phụng - 9. Họ đạo Trà Ban - 10. Họ đạo Vị Hưng (tr, 236-245)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Vị Thanh (3) [05/11/16 02:06]
11. Họ đạo Vị Thanh – 12. Họ đạo Vị Thủy – 13. Họ đạo Vị Tín – 14. Họ đạo Vịnh Chèo – 15. Họ đạo Xavie . * Giáo điểm Cầu Móng (tr,246-257)
TỔNG QUAN VỀ HẠT SÓC TRĂNG [06/11/16 05:21]
Gồm 20 Họ đạo + 6 Giáo điểm + 24 Lm + 35 Nữ tu + 31.658 Giáo dân (tr, 258-261)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Sóc Trăng (1) [06/11/16 22:55]
1. Họ đạo Ba Rinh - 2. Họ đạo Bãi Giá - 3.Họ đạo Chàng Ré - 4. Họ đạo Cồn Tròn - 5. Họ đạo Đại Ngãi (tr, 262-271)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Sóc Trăng (2) [08/11/16 13:12]
6. Họ đạo Đại Tâm - 7. Họ đạo Hòa Hinh - 8. Họ đạo Hòa Lý - 9. Họ đạo Hòa Thượng - 10. Họ đạo Long Phú (tr, 272-281)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Sóc Trăng (3) [14/11/16 07:22]
11. Họ đạo Mỹ Xuyên - 12. Họ đạo Ngan Rô - 13. Họ đạo Nhu Gia - 14. Họ đạo Rạch Tráng - 15.Họ đạo Sa Keo (tr, 282-291)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Sóc Trăng (4) [15/11/16 07:04]
16. Họ đạo Sóc Trăng - 17. Họ đạo Thánh Giuse - 18.Họ đạo Tam Sóc - 19. Họ đạo Tân Thạnh - 20. Họ đạo Trung Bình -* Giáo điểm Phú Lộc - * Giáo điểm Châu Hưng (tr,292-303)
TỔNG QUAN VỀ HẠT BẠC LIÊU [16/11/16 01:36]
20 Họ đạo + 3 Giáo điểm + 24 Lm + 40 Tu sĩ + 20.440 Giáo dân (tr, 304-307)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Bạc Liêu (1) [18/11/16 07:12]
1. Họ đạo Bạc Liêu - 2. Họ đạo Bến Bàu - 3. Họ đạo Chủ Chí - 4. Họ đạo Đất Sét - 5. Họ đạo Đức Mẹ HXLT (tr, 308-317)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Bạc Liêu (2) [19/11/16 03:22]
6. Họ đạo Gành Hào – 7. Họ đạo Giá Rai – 8. Họ đạo Giồng Nhãn – 9. Họ đạo Giuse – 10. Họ đạo Hòa Bình (tr, 318-327)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Bạc Liêu (3) [21/11/16 01:08]
11. Họ đạo Khúc Tréo - 12. Họ đạo Long Hà - 13. Họ đạo Nàng Rền - 14. Họ đạo Ninh Sơn - 15. Họ đạo Phêrô (tr, 328-337)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Bạc Liêu (4) [23/11/16 23:39]
16. Họ đạo Tắc Sậy - 17.Họ đạo Vĩnh Hậu - 18. Họ đạo Vĩnh Hiệp - 19. Họ đạo Vĩnh Mỹ - 20.Họ đạo Vô Nhiễm - * Giáo điểm Vĩnh Phú - * Giáo điểm Kinh Tư - * Giáo điểm Tân Tiến (tr,338-349)
TỔNG QUAN VỀ HẠT CÀ MAU [28/11/16 07:48]
Gồm 20 Họ đạo + 7 giáo điểm + 27 Linh mục + 72 Nữ tu + 31.964 giáo dân theo tk năm 2014 (tr,350-353)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Cà Mau (1) [29/11/16 02:43]
1.Họ đạo Ao Kho - 2.Họ đạo Bàu Sen - 3.Họ đạo Cà Mau - 4.Họ đạo Cái Cấm - 5.Họ đạo Cái Đôi Vàm (tr,354-363)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Cà Mau (2) [04/12/16 02:13]
6. Họ đạo Cái Rắn - 7. Họ đạo Cây Bốm - 8. Họ đạo Hòa Thành - 9. Họ đạo Hòa Trung - 10. Họ đạo Huyện Sử (tr, 364-373)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Cà Mau (3) [06/12/16 07:25]
11. Họ đạo Kênh Ba – Các giáo điểm U Minh, Rau Dừa, Kinh Ngang,Năm Căn, Xẻo Lá, Đất Mũi, Lung Mên, Rạch Gốc, Kinh Ba Mươi. – 12. Họ đạo Khánh Hưng – 13. Họ đạo Kinh Nước Lên – 14. Họ đạo Quản Long – 15. Họ đạo Sông Đốc (tr, 374-383)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Cà Mau (4) [11/12/16 13:30]
16. Họ đạo Số 6 La Cua - 17. Họ đạo Tắc Vân - 18. Họ đạo Tân Lộc - 19. Họ đạo Thới Bình - 20. Họ đạo U Minh (tr,384-393)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Thay lời kết [12/12/16 21:16]
Từ con số chưa đầy 50.000 giáo dân, không quá 50 linh mục, và không hơn 100 họ đạo lớn nhỏ lúc ban đầu, đến nay Chúa ban cho Giáo phận đã có trên 180.000 giáo dân, 214 linh mục, với 18 Hội Dòng nam nữ phục vụ, 12 đoàn thể và trên 138 họ đạo. (tr,394-400)
[1] 2 Next
Bạn đang xem trang 1/1(có tất cả 42 mục)
TIN NỔI BẬT
PHÚC CHO NHỮNG AI
PHÚC CHO NHỮNG AI - BÀI CA Ý LỰC CN 4 TN A

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU 3 NGÀY TẾT
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU 3 NGÀY TẾT

NGHI THỨC CHÚC TUỔI CHÚA, ĐỨC MẸ, CÁC THÁNH
NGHI THỨC CHÚC TUỔI CHÚA, ĐỨC MẸ, CÁC THÁNH

HẠT GIỐNG NẨY MẦM - MÙA QUANH NĂM –- TUẦN 3
HẠT GIỐNG NẨY MẦM - MÙA QUANH NĂM –- TUẦN 3- Lm Carolo Hồ Bạc Xái - GP Cần Thơ

TIN MỚI CẬP NHẬT
- Từ 7g00’ đến 13g00’, ngày Chúa Nhật 22/1/2017 (Nhằm 25 Tết Đinh Dậu).
PHỤNG VU LỜI CHÚA THÁNG 01-2017
5 phút cho Lời Chúa tháng 01/2017
HỌC HỎI THƯ CHUNG CỦA HĐGMVN 2016
Tĩnh tâm năm 2017 từ 8g30 sáng thứ Hai 16/1/2017 đến trưa thứ Sáu 20/1/2017. (Chương trình Tĩnh Tâm Năm 2017 - Lịch Tĩnh Tâm Các Hạt hàng tháng - Lịch Thường huấn Lm 2017)
DANH SÁCH LINH MỤC GPCT THÁNG 8/2016
Nếu có những gì sai sót hoặc thay đổi xin quý vị cho chúng tôi biết theo điạ chỉ email : gpcantho@gmail.com .Xin chân thành cám ơn quý vị.
NGÀY GIỖ CÁC LM GPCT (theo tháng) Cập nhật ngày 12/12/2016
WGPCT: Để tạm thời đáp ứng yêu cầu của quý độc giả, chúng tôi dựa trên niên giám 2005 để cập nhật địa chỉ các họ đạo trong GPCT. Chắc chắn còn rất nhiều sai sót. Mong quý cha và quý vị tiếp tục đính chính để chúng tôi có thể hoàn chỉnh công việc này.
TẢN MẠN CHỜ  XUÂN
Mùa xuân đã đến hay sao Mà hoa mai nở đón chào ngoài sân Nụ non khe khẽ nảy mầm Lá rung trong  gió thì thầm gọi nhau.

CHỮ "PHÚC"
Chữ PHÚC (Phước) đứng đầu trong bộ ba Phúc-Lộc-Thọ, chứng tỏ Phúc là điều rất quan trọng

GIAO THỪA – GIÂY PHÚT ĐOÀN TỤ
Đối với truyền thống Việt Nam đây là giây phút đoàn tụ gia đình, và cũng là giây phút để đón nhận những lời chúc phúc tốt đẹp nhất từ ông bà, cha mẹ.

NHỮNG ĐỨC TÍNH CỦA NGƯỚI NGƯ PHỦ
Khi xem qua danh sách và lý lịch 12 vị này con thấy 2/3 làm nghề chài lưới, ít học. Từ đó con tìm hiểu các đức tính của ngư phủ để thấy 3 tiêu chuẩn khi Chúa chọn các TĐ:

Bao la tình Chúa, mông lung tình người.
Lạy Ba Ngôi chí thánh, là TC toàn năng! Xin đổ tràn ơn hiểu biết TT vào lòng chúng con, giúp chúng con luôn thao thức, cần mẫn học sống tình Chúa, nên ‘cánh-én-mùa-xuân’ chờ mong và hi vọng

“HÃY SÁM HỐI, VÌ NƯỚC TRỜI ĐÃ ĐẾN GẦN”
Lạy Chúa, xin cho con biết sám hối vì Nước trời đã đến gần! Xin giúp mỗi người chúng con trả lời câu hỏi: đâu là điều cần thiết nhất trong cuộc đời của chúng con?

ĐỨC GIÊ-SU ÁNH SÁNG CHIẾU SOI TRẦN GIAN
Xin cho quê hương Việt Nam chúng con cũng được tràn ngập ánh sáng của Chúa. Xin cho chúng con trở thành những môn đệ sẵn sàng loan báo Tin Mừng cho đồng bào Việt Nam thân yêu. Rao giảng bằng lời nói và nhất là bằng chính cuộc sống chứng nhân, qua những việc bác ái cụ thể

CẢM NHẬN TUẦN TĨNH TÂM 2017
Tạ ơn Chúa và tri ân Đức Cha, Cha Tổng cũng như những người hữu trách đã ban cho chúng con một tuần tĩnh tâm thật ý nghĩa và sốt sắng.

Bước theo ánh sáng
Ai đón nhận Chúa là đón nhận ánh sáng cho cuộc đời. Ai đi theo Chúa là bước theo ánh sáng.

Nguồn Gốc Sự Dữ Là Cái Tôi
Xin đừng vì quyền lợi cá nhân mà gây thiệt hại cho xã hội. Xin đừng đề cao tự do cá nhân để làm mất trật tự cho xã hội và cộng đồng

MULTIMEDIA

Thế Giới Nhìn Từ Vatican 12 – 18/01/2017

LIÊN KẾT WEBSITE