Back to top
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Cần Thơ (3) [10/10/16 07:57]
7. Họ đạo Cái Chanh - 8.Họ đạo Cái Răng - 9.Họ đạo Cái Tắc. (tr.102-107)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Cần Thơ (4) [11/10/16 06:45]
10. Họ đạo Chánh Tòa - 11. Họ đạo Cờ Đỏ - 12.Họ đạo Định Môn (tr.108-113)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Cần Thơ (5) [12/10/16 23:35]
13. Họ đạo Lộ 20 - 14. Họ đạo Ô Môn - 15. Họ đạo Rạch Gòi (tr.114-119)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Cần Thơ (6) [13/10/16 21:39]
16. Họ đạo Rạch Súc - 17. Họ đạo Tòa Giám Mục - 18. Họ đạo Tham Tướng (tr.120-125)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Cần Thơ (7) [14/10/16 08:28]
19.Họ đạo Thới Hòa (Lộ 19)- 20. Họ đạo Thới Lai. - 21. Họ đạo Thới Long Xuân (tr. 126-131)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Cần Thơ (8) [16/10/16 14:32]
22. Họ đạo Thới Thạnh - 23. Họ đạo Trường Long (Phong Điền). 24.Họ đạo Trường Thành (Ba Mít)
TỔNG QUAN VỀ HẠT ĐẠI HẢI [23/10/16 08:44]
TỔNG QUAN VỀ HẠT ĐẠI HẢI (Tr, 138-141)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Đại Hải (1) [24/10/16 13:10]
1. Họ đạo Ba Trinh – 2. Họ đạo Bắc Hải – 3. Họ đạo Cồn Mỹ Phước – 4. Họ đạo Đại Hải – 5. Họ đạo Kế sách (tr, 142-151)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Đại Hải (2) [25/10/16 07:00]
6. Họ đạo Kim Phụng – 7. Họ đạo Lương Hiệp – 8. Họ đạo Nam Hải – 9. Họ đạo Nhơn Mỹ - 10. Họ đạo Phụng Hiệp. (tr, 152-161)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Đại Hải (3) [26/10/16 01:42]
11. Họ đạo Phụng Tường – 12 Họ đạo Rạch Vọp – 13. Họ đạo Thái Hải – 14. Họ đạo Thiết An – 15. Họ đạo Trà Canh. (tr, 162-171)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Đại Hải (4) [26/10/16 21:52]
16. Họ đạo Trà Ếch – 17. Họ đạo Trung Hải – 18. Họ đạo Từ Xá – 19. Họ đạo Vinh Phát – 20. Họ đạo Xuân Hòa. (tr, 172-181)
TỔNG QUAN VỀ HẠT TRÀ LỒNG [27/10/16 11:13]
Gồm 18 Họ đạo + 1 giáo điểm + 21 Linh mục + 35 Nữ tu (tr,182-185)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Trà Lồng (1) [28/10/16 04:41]
1. Họ đạo Bôna - 2. Họ đạo Cái Trầu - 3. Họ đạo Đồng Lào - 4. Họ đạo Đường Láng - 5.Họ đạo Fatima - 6.Họ đạo Hậu Bối (tr,186-197)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Trà Lồng (2) [28/10/16 22:26]
7. Họ đạo Kinh Đức Bà – 8. Họ đạo Kinh Lý – 9. Họ đạo Mỹ Phước – 10. Họ đạo Ngã Năm – 11. Họ đạo Ô Ven – 12. Họ đạo Tân Lập (tr, 198-209)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Trà Lồng (3) [29/10/16 13:38]
13. Họ đạo Tân Thành – 14. Họ đạo Thánh Tâm – 15. Họ đạo Trà Cú – 16. Họ đạo Trà Lồng – 17. Họ đạo Trà Rằm – 18. Họ đạo Vĩnh Lợi. (tr, 210-221)
TỔNG QUAN VỀ HẠT VỊ THANH [31/10/16 01:34]
15 Họ đạo + 3 Giáo điểm + 17000 giáo dân + 18 Lm (tr,222-225)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Vị Thanh (1) [31/10/16 13:01]
1. Họ đạo Bảy Ngàn - 2. Họ đạo Cái Nhum - 3. Họ đạo Long Mỹ - 4. Họ đạo Lương Hòa - 5. Họ đạo Lương Thiện (tr, 226-235)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Vị Thanh (2) [02/11/16 13:21]
6.Họ đạo Tân Phú - 7. Họ đạo Tôma - 8. Họ đạo Thánh Phụng - 9. Họ đạo Trà Ban - 10. Họ đạo Vị Hưng (tr, 236-245)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Vị Thanh (3) [05/11/16 02:06]
11. Họ đạo Vị Thanh – 12. Họ đạo Vị Thủy – 13. Họ đạo Vị Tín – 14. Họ đạo Vịnh Chèo – 15. Họ đạo Xavie . * Giáo điểm Cầu Móng (tr,246-257)
TỔNG QUAN VỀ HẠT SÓC TRĂNG [06/11/16 05:21]
Gồm 20 Họ đạo + 6 Giáo điểm + 24 Lm + 35 Nữ tu + 31.658 Giáo dân (tr, 258-261)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Sóc Trăng (1) [06/11/16 22:55]
1. Họ đạo Ba Rinh - 2. Họ đạo Bãi Giá - 3.Họ đạo Chàng Ré - 4. Họ đạo Cồn Tròn - 5. Họ đạo Đại Ngãi (tr, 262-271)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Sóc Trăng (2) [08/11/16 13:12]
6. Họ đạo Đại Tâm - 7. Họ đạo Hòa Hinh - 8. Họ đạo Hòa Lý - 9. Họ đạo Hòa Thượng - 10. Họ đạo Long Phú (tr, 272-281)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Sóc Trăng (3) [14/11/16 07:22]
11. Họ đạo Mỹ Xuyên - 12. Họ đạo Ngan Rô - 13. Họ đạo Nhu Gia - 14. Họ đạo Rạch Tráng - 15.Họ đạo Sa Keo (tr, 282-291)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Sóc Trăng (4) [15/11/16 07:04]
16. Họ đạo Sóc Trăng - 17. Họ đạo Thánh Giuse - 18.Họ đạo Tam Sóc - 19. Họ đạo Tân Thạnh - 20. Họ đạo Trung Bình -* Giáo điểm Phú Lộc - * Giáo điểm Châu Hưng (tr,292-303)
TỔNG QUAN VỀ HẠT BẠC LIÊU [16/11/16 01:36]
20 Họ đạo + 3 Giáo điểm + 24 Lm + 40 Tu sĩ + 20.440 Giáo dân (tr, 304-307)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Bạc Liêu (1) [18/11/16 07:12]
1. Họ đạo Bạc Liêu - 2. Họ đạo Bến Bàu - 3. Họ đạo Chủ Chí - 4. Họ đạo Đất Sét - 5. Họ đạo Đức Mẹ HXLT (tr, 308-317)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Bạc Liêu (2) [19/11/16 03:22]
6. Họ đạo Gành Hào – 7. Họ đạo Giá Rai – 8. Họ đạo Giồng Nhãn – 9. Họ đạo Giuse – 10. Họ đạo Hòa Bình (tr, 318-327)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Bạc Liêu (3) [21/11/16 01:08]
11. Họ đạo Khúc Tréo - 12. Họ đạo Long Hà - 13. Họ đạo Nàng Rền - 14. Họ đạo Ninh Sơn - 15. Họ đạo Phêrô (tr, 328-337)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Bạc Liêu (4) [23/11/16 23:39]
16. Họ đạo Tắc Sậy - 17.Họ đạo Vĩnh Hậu - 18. Họ đạo Vĩnh Hiệp - 19. Họ đạo Vĩnh Mỹ - 20.Họ đạo Vô Nhiễm - * Giáo điểm Vĩnh Phú - * Giáo điểm Kinh Tư - * Giáo điểm Tân Tiến (tr,338-349)
TỔNG QUAN VỀ HẠT CÀ MAU [28/11/16 07:48]
Gồm 20 Họ đạo + 7 giáo điểm + 27 Linh mục + 72 Nữ tu + 31.964 giáo dân theo tk năm 2014 (tr,350-353)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Cà Mau (1) [29/11/16 02:43]
1.Họ đạo Ao Kho - 2.Họ đạo Bàu Sen - 3.Họ đạo Cà Mau - 4.Họ đạo Cái Cấm - 5.Họ đạo Cái Đôi Vàm (tr,354-363)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Cà Mau (2) [04/12/16 02:13]
6. Họ đạo Cái Rắn - 7. Họ đạo Cây Bốm - 8. Họ đạo Hòa Thành - 9. Họ đạo Hòa Trung - 10. Họ đạo Huyện Sử (tr, 364-373)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Cà Mau (3) [06/12/16 07:25]
11. Họ đạo Kênh Ba – Các giáo điểm U Minh, Rau Dừa, Kinh Ngang,Năm Căn, Xẻo Lá, Đất Mũi, Lung Mên, Rạch Gốc, Kinh Ba Mươi. – 12. Họ đạo Khánh Hưng – 13. Họ đạo Kinh Nước Lên – 14. Họ đạo Quản Long – 15. Họ đạo Sông Đốc (tr, 374-383)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Hạt Cà Mau (4) [11/12/16 13:30]
16. Họ đạo Số 6 La Cua - 17. Họ đạo Tắc Vân - 18. Họ đạo Tân Lộc - 19. Họ đạo Thới Bình - 20. Họ đạo U Minh (tr,384-393)
Kỷ yếu 60 năm GPCT: Thay lời kết [12/12/16 21:16]
Từ con số chưa đầy 50.000 giáo dân, không quá 50 linh mục, và không hơn 100 họ đạo lớn nhỏ lúc ban đầu, đến nay Chúa ban cho Giáo phận đã có trên 180.000 giáo dân, 214 linh mục, với 18 Hội Dòng nam nữ phục vụ, 12 đoàn thể và trên 138 họ đạo. (tr,394-400)
[1] 2 Next
Bạn đang xem trang 1/1(có tất cả 42 mục)
TIN NỔI BẬT
TỪ TRÊN THÁNH GIÁ NHÌN XUỐNG: TỔNG TRẤN PHILATÔ
Phải chăng đôi khi tôi cũng hèn nhát không dám bênh vực những người vô tội yếu đuối, thấp hèn trước sự chèn ép bất công của những người mạnh thế, giàu có?

CÁC BÀI SUY NIỆM CN 4 MC A 2017
CÁC BÀI SUY NIỆM CN 4 MC A 2017 Lời Chúa: 1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41

SCĐ CHÚA NHỰT IV MC A
CHỦ ĐỀ:THEO CHÚA SẼ TỚI ĐƯỢC ÁNH SÁNG

ĐỈNH CAO THẬP GIÁ
Thập giá không chỉ là một mạc khải về tội lỗi con người, mà còn là biểu hiện của ánh sáng tình yêu: một tình yêu kiên trung và tha thứ cho đến cùng.

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN III MÙA CHAY 2017
SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN III MÙA CHAY 2017 Lm. Giuse Phạm Thành Công

TIN MỚI CẬP NHẬT
THỨ SÁU TUẦN THÁNH - CN PHỤC SINH - CN 4PHỤC SINH.
LỊCH THÊM SỨC GPCT 2017 (ĐÃ BỔ SUNG)
Khóa I. Từ 8g00 ngày 22-04-2017 đến 12g00 ngày 23-04-2017. Khóa II. Từ 8g00 ngày 20-05-2017 đến 12g00 ngày 21-05-2017.
PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT LỄ LÁ - TAM NHẬT VƯỢT QUA
Chuẩn Miễn Chế Tài Người Tổ Chức Hôn Phối Bất Hợp Pháp
: “Mỗi cuộc đời mà chúng ta gặp - nơi các gia đình - là một hồng ân đáng được đón nhận, tôn trọng và yêu thương” .
DANH SÁCH LINH MỤC GPCT THÁNG 8/2016
Nếu có những gì sai sót hoặc thay đổi xin quý vị cho chúng tôi biết theo điạ chỉ email : gpcantho@gmail.com .Xin chân thành cám ơn quý vị.
NGÀY GIỖ CÁC LM GPCT (theo tháng) Cập nhật ngày 12/12/2016
ĐỨC GIÊSU ÁNH SÁNG TRẦN GIAN.
Xin cho con đừng sợ ánh sáng của Chúa, ánh sáng phá tan bóng tối trong con và đòi buộc con phải hoán cải.

Nguồn sáng thật
Đức Giêsu là nguồn sáng của đời tôi. Tôi có để ánh sáng của Người chiếu soi những góc khuất của cuộc đời tôi không?

TỐI SÁNG
Lạy Chúa Cha từ ái, lạy Chúa Thánh Thần nguồn ánh sáng thật, xin cho con đủ can đảm để có thể mạnh dạn nói và nói thay cho nhiều người không dám nói: CON TIN

Xin Mở Mắt Con
Xin Chúa Giê-su là ánh sáng trần gian soi sáng tâm trí để chúng ta biết nhìn đời thật đáng yêu, nhìn người bên cạnh thật đáng trân trọng

Suy Niệm CN IV Mùa Chay A
Suy niệm về thái độ của Đức Giêsu, của người mù, của những người biệt phái và của cha mẹ anh mù, chúng ta  thử đối chiếu với thái độ sống của chúng ta như thế nào?

Chủ Nhật IV Mùa Chay A
Chúng ta hãy tập nhìn và đánh giá mọi sự theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Để được như thế, chúng ta phải để cho Lời Chúa soi sáng và thấm nhập tâm hồn.

MÙ TÂM LINH
Lạy Thiên Chúa là Bác Sĩ Toàn Năng, xin mở mắt-đức-tin cho con, xin tăng thị-lực-tâm-linh cho con, xin giúp con nhìn thấy chính Chúa trong mọi người 

BẢN LĨNH CỦA THÁNH GIUSE KHI ĐÓN NHẬN GIÊSU BÉ NHỎ
Thánh Giuse đối diện với khó khăn bằng một lòng ngay chính và lòng thương người vô ngần, sẵn sàng đón nhận gian khó và mở lòng lắng nghe lời mời gọi Thiên Chúa

THÁNH GIUSE, GƯƠNG MẪU ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN CHO GIA ĐÌNH
Năm Gia Đình 2017 này, tôi chiêm ngắm Thánh Giuse như là gương mẫu đức tin cho đời sống gia đình.

BÓNG THÁI SƠN
cuộc đời hôm nay vẫn rất cần những con người như Cha Thánh Giuse. Một người cha để bảo vệ gia đình khỏi những sự tấn công của tục hoá đang làm băng hoại luân lý gia đình và xã hội.

MULTIMEDIA

Thế Giới Nhìn Từ Vatican 16-22/03/2017

LIÊN KẾT WEBSITE