Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Suy Niệm Lời Chúa Tuần V Mùa Chay

Suy Niệm Lời Chúa Tuần V Mùa Chay Lm Seoka CHÚA NHẬT V MÙA CHAY, NĂM A. Thứ hai: Ga 8, 1-11. Thứ ba: Ga 8, 21-30. Thứ tư: Ga 8, 31-42. Thứ năm: Ga 8, 51-59. Thứ sáu: Ga 10, 31-42. Thứ bảy: Ga 11, 45-56. CHÚA NHẬT V MÙA CHAY, NĂM A ĐỔI MỚI ĐỜI SỐNG TRONG ĐỨC GIÊSU …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 5 Mùa chay

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 5 Mùa chay Thứ Hai tuần 5 Mùa Chay. Thứ Ba tuần 5 Mùa Chay. Thứ Tư tuần 5 Mùa Chay. Thứ Năm tuần 5 Mùa Chay. Thứ Sáu tuần 5 Mùa Chay. Thứ Bảy tuần 5 Mùa Chay.   ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA Thứ Hai tuần 5 Mùa Chay Lời Chúa: Ga 8, …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần V Mùa Chay

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần V Mùa Chay THỨ HAI (Ga 8, 1-11) THỨ BA (Ga 8,21-30) THỨ TƯ (Ga 8, 31-42) THỨ NĂM (Ga 8,51-59) THỨ SÁU (Ga 10, 32-42) THỨ BẢY TUẦN (Ga 11,45-57) THỨ HAI (Ga 8, 1-11) Sứ điệp: Trước mặt Thiên Chúa, mọi người chúng ta đều là tội nhân. Nhưng Thiên Chúa sẵn …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 4 Mùa chay

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 4 Mùa chay Thứ Hai tuần 4 Mùa Chay. Thứ Ba tuần 4 Mùa Chay. Thứ Tư tuần 4 Mùa Chay. Thứ Năm tuần 4 Phục Sinh. Thứ Sáu tuần 4 Mùa Chay. Thứ Bảy tuần 4 Mùa Chay.   CON ÔNG SỐNG Thứ Hai tuần 4 Mùa Chay Lời Chúa: Ga 4, 43-54 …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần IV Mùa Chay

Suy Niệm Lời Chúa Tuần IV Mùa Chay Lm Seoka CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY, NĂM A.. Thứ hai: Ga 4, 43-54. Thứ ba: Ga 5, 1-3.5-16. Thứ tư: Ga 5, 17-30. 7 25/ 03: Lễ Truyền Tin. Thứ năm: Ga 5, 31-47. Thứ sáu: Ga 7, 1-2.10.25-30. Thứ bảy: Ga 7, 40-53.   CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY, NĂM …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần IV Mùa Chay

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần IV Mùa Chay THỨ HAI (Ga 4, 43-54) THỨ BA (Ga 5,1-3a. 5-16) THỨ TƯ (Ga 5,17-30) THỨ NĂM (Ga 5,31-47) THỨ SÁU (Ga 7,1-2. 10, 25-30) THỨ BẢY (Ga 7,40-53)   THỨ HAI (Ga 4, 43-54) Sứ điệp: Những người đồng hương của Chúa chối bỏ và khinh bỉ Chúa, nhưng viên sĩ …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần III Mùa Chay

Suy Niệm Lời Chúa Tuần III Mùa Chay Lm Seoka CHÚA NHẬT III MÙA CHAY, NĂM A. Thứ hai: Lc 4, 24-30. Thứ ba: Mt 18, 21-35. Thứ tư: Mt 5, 17-19. Thứ năm: Lc 11, 14-23. 19/03: Kính Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria. Thứ sáu: Mc 12, 28b-34. Thứ bảy: Lc 18, 9-14. CHÚA NHẬT …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 3 Mùa chay

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 3 Mùa chay Thứ Hai tuần 3 Mùa Chay. Thứ Ba tuần 3 Mùa Chay. Thứ tư Tuần 3 Mùa Chay. Thứ Năm tuần 3 Mùa Chay. Thứ Sáu tuần 3 Mùa Chay. Thứ Bảy tuần 3 Mùa Chay.   BĂNG QUA GIỮA HỌ MÀ ĐI Thứ Hai tuần 3 Mùa Chay Lời Chúa: …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần III Mùa Chay

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần III Mùa Chay THỨ HAI (Lc 4, 24-30) THỨ BA (Mt 18, 21-35) THỨ TƯ (Mt 5,17-19) THỨ NĂM (Lc 11,14-23) THỨ SÁU (Mt 12, 28b-34) THỨ BẢY (Lc 18, 9-14) THỨ HAI (Lc 4, 24-30) Sứ điệp: CG đã gặp chống đối ngay tại quê hương, nơi những người thân không chấp nhận …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 2 Mùa chay

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 2 Mùa chay Thứ Hai tuần 2 Mùa Chay. Thứ Ba tuần 2 Mùa Chay. Thứ Tư tuần 2 Mùa Chay. Thứ Năm tuần 2 Mùa Chay. Thứ Sáu tuần 2 Mùa Chay. Thứ Bảy tuần 2 Mùa Chay.   HÃY CÓ LÒNG NHÂN Thứ Hai tuần 2 Mùa Chay Lời Chúa: Lc 6, …

xem thêm