Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 26.08 đến ngày 31.08.2019

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 26.08 đến ngày 31.08.2019 26.08.2019. 27.08.2019. 28.08.2019. 31.08.2017. 30.09.2019. 31.09.2019.   26.08.2019 THỨ HAI TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN Mt 23,13-22   Lời Chúa:  “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình”. (Mt 23,15). Câu chuyện minh họa: Đêm kia tại một làng đánh cá bên Ấn Độ, một …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 20 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 20 Thường Niên  Thứ hai (Mt 19,16-22) Thứ ba (Mt 19,23-30) Thứ tư (Mt 20,1-16a) Thứ năm (Mt 22,1-14) Thứ sáu (Mt 22,34-40) Thứ bảy (Mt 23,1-12)   Thứ hai (Mt 19,16-22) Sứ điệp: Con đường hoàn thiện dẫn tới sự sống đời đời không hệ tại ở việc người ta làm, nhưng là …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 20

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 20  Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Mt 19,16-22 A. Hạt giống… Chuyện một ơn gọi thất bại : – Đối tượng là một thanh niên giàu thiện chí. Vì thiện chí, anh tự …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 19.08 đến ngày 24.08.2019

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 19.08 đến ngày 24.08.2019 19.08.2019. 20.08.2019. 21.08.2019. 22.08.2019. 23.08.2019. 24.08.2019. 19.08.2019 THỨ HAI TUẦN XX THƯỜNG NIÊN Mt 19,16-22   Lời Chúa: “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?” (Mt 19,20) Câu chuyện minh họa: Dov Ber là một con người rất không bình thường. …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 19 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 19 Thường Niên Thứ hai (Mt 17,22-27) Thứ ba (Mt 18,1-5. 10,12-14) Thứ tư (Mt 18,15-20) Thứ năm (Mt 18,21-19,1) Thứ sáu (Mt 19,3-12) Thứ bảy (Mt 19,13-15)   Thứ hai (Mt 17,22-27) Sứ điệp: CG là Con Thiên Chúa, đáng lẽ không phải nộp thuế cho đền thờ, nhưng Chúa vãn nộp để …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 19  

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – – Tuần 19   Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Mt 17,22-27   A. Hạt giống… Đoạn Tin Mừng này gồm 2 chuyện : Chúa Giêsu loan báo lần thứ hai Ngài sẽ chịu nạn …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 12.08 đến ngày 17.08.2019

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 12.08 đến ngày 17.08.2019 12.08.2019. 13.08.2019. 14.08.2019. 15.08.2019. 16.08.2019. 17.08.2019. 12.08.2019 THỨ HAI TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN Mt 17,22-27   Lời Chúa: Đức Giêsu nói với các ông: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy”. (Mt 17,22-23). Câu …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 18 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 18 Thường Niên Thứ hai (Mt 14,13-21) Thứ ba (Mt 14,22-36) Thứ tư (Mt 15,21-28) Thứ năm (Mt 16,13-23) Thứ sáu: (Mt 16,24-28) Thứ bảy (Mt 17,14-20) Thứ hai (Mt 14,13-21) Sứ điệp: Những công việc của con người tự nó không có giá trị siêu nhiên, nhưng khi cộng tác với Thiên Chúa, …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 18

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 18 Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Mt 14,13-21   A. Hạt giống… Tường thuật về phép lạ hóa bánh ra nhiều của Thánh Mat-thêu chứa nhiều ngụ ý : Tấm lòng của Chúa Giêsu …

xem thêm

 Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 05.08 đến ngày 10.08.2019

 Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 05.08 đến ngày 10.08.2019 05.08.2019. 06.08.2019. 07.08.2019. 08.08.2019. 09.08.2019. 10.08.2019. 05.08.2019 THỨ HAI TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN Mt 14,13-21   Lời Chúa: Đức Giê-su bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” (Mt 14,16) Câu chuyện minh họa: Một người hồi giáo làm nghề đập đá có …

xem thêm