Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 23 Thường Niên 2018 – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 23 Thường Niên 2018 Lm Seoka CHÚA NHẬT XXIII TN B.. Thứ hai: Lc 6, 6-11. Thứ ba: Lc 6,12-19. Thứ tư: Lc 6, 20-26. Thứ năm: Lc 6, 27-38. Thứ sáu: Ga 3, 13-17. Thứ bảy: Ga 19, 25-27. CHÚA NHẬT XXIII TN B Mc 7, 31-37 Tin mừng hôm nay trình thuật lại …

xem thêm

Lời Sống Hằng Ngày Thường Niên – Tuần XXIII TN – Dòng Ngôi Lời

Thường Niên – Tuần XXIII – Năm B   Chúa Nhật – Ngày 09 – Tháng 9. Thứ Hai – Ngày 10 – Tháng 9. Thứ Ba – Ngày 11 – Tháng 9. Thứ Tư – Ngày 12 – Tháng 9. Thứ Năm – Ngày 13 – Tháng 9. Thứ Sáu – Ngày 14 – Tháng 9. Thứ Bảy – …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 09-15/09/2018

5 Phút Lời Chúa Từ 09-15/09/2018   09/09/18 CHÚA NHẬT TUẦN 23 TN – B Mc 7,31-37. 10/09/18 THỨ HAI TUẦN 23 TN – Lc 6,6-11. 11/09/18 THỨ BA TUẦN 23 TN Lc 6,12-19. 12/09/18 THỨ TƯ TUẦN 23 TN Danh Thánh Đức Ma-ri-a Lc 6,20-26. 13/09/18 THỨ NĂM TUẦN 23 TN Th. Gio-an Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ …

xem thêm

Lời Sống Hằng Ngày Thường Niên – Tuần XXII TN – Dòng Ngôi Lời

Lời Sống Hằng Ngày Thường Niên – Tuần XXII TN – Dòng Ngôi Lời Chúa Nhật – Ngày 02 – Tháng 9. Thứ Hai – Ngày 03 – Tháng 9. Thứ Ba – Ngày 04 – Tháng 9. Thứ Tư – Ngày 05 – Tháng 9. Thứ Năm – Ngày 06 – Tháng 9. Thứ Sáu – Ngày 07 – …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 22 Thường Niên 2018 – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 22 Thường Niên 2018 – Lm Seoka   Chúa Nhật 22 Tn B. Thứ hai: Lc 4, 16-30. Thứ ba: Lc 4, 31-37. Thứ tư: Lc 4, 38-44. Thứ năm: Lc 5, 1-11. Thứ Sáu: Lc 5, 33-39. Thứ bảy: Lc 6, 1-5. LỄ SINH NHẬT ĐỨC MARIA.   Chúa Nhật 22 Tn B Phụng …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 01-09/09/2018

5 Phút Lời Chúa Từ 01-09/09/2018   01/09/18 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 21 TN Mt 25,14-30. 02/09/18 CHÚA NHẬT TUẦN 22 TN – B Mc 7,1-8a.14-15.21-23. 03/09/18 THỨ HAI TUẦN 22 TN Th. Ghê-gô-ri-ô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ HT Lc 4,16-30  04/09/18 THỨ BA TUẦN 22 TN Lc 4,31-37. 05/09/18 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN Th. …

xem thêm

Lời Sống Hằng Ngày Thường Niên – Tuần XXI TN – Dòng Ngôi Lời

Lời Sống Hằng Ngày Thường Niên – Tuần XXI TN – Dòng Ngôi Lời Thứ Hai – Ngày 27 – Tháng 8 Thứ Ba – Ngày 28 – Tháng 8 Thứ Tư – Ngày 29 – Tháng 8 Thứ Năm – Ngày 30 – Tháng 8 Thứ Sáu – Ngày 31 – Tháng 8 Thứ Bảy – Ngày 01 – …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 21 Thường Niên 2018 – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 21 Thường Niên 2018 Lm Seoka Chúa Nhật XXI TN B Thứ Hai: Mt 23,13-22 Thứ ba: Mt 23,23-26 Thứ tư: Mc 6,17-29 Thứ Năm: Mt 24, 42-51 Thứ Sáu: Mt 25, 1-13 Thứ Bảy: Mt 25,14-30   Chúa Nhật XXI TN B  “Anh em có muốn bỏ Thấy không?”. Đây không chỉ là câu …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Tuần 21 Thường Niên 2018

 5 Phút Lời Chúa Tuần 21 Thường Niên 2018 26/08/18 CHÚA NHẬT TUẦN 21 TN – B 27/08/18    THỨ HAI TUẦN 21 TN 28/08/18 THỨ BA TUẦN 21 TN 29/08/18 THỨ TƯ TUẦN 21 TN 30/08/18 THỨ NĂM TUẦN 21 TN 31/08/18 THỨ SÁU TUẦN 21 TN   26/08/18 CHÚA NHẬT TUẦN 21 TN – B Ga 6,54a.60-69   Ở LẠI …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 20 Thường Niên 2018 – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 20 TN 2018 Lm Seoka   Thứ hai: Mt 19, 16-22 Thứ ba: Mt 19, 23-30 Thứ tư: Lc 1, 26-38 Thứ năm: Mt 22,1-14 Thứ sáu: Ga 1, 45-51 Thứ bảy: Mt 23,1-12     Thứ hai: Mt 19, 16-22. Có lẽ khát vọng lớn nhất của con người là sự sống đời đời. …

xem thêm