Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 02.09 đến ngày 07.09.2019

  Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 02.09 đến ngày 07.09.2019 02.09.2019. 03.09.2019. 04.09.2019. 05.09.2019. 06.09.2019. 07.09.2019.   02.09.2019 THỨ HAI TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN Lc 4,16-30   Lời Chúa: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe”. (Lc 4,21) Câu chuyện minh họa: Một tổng thống có những cuộc thăm viếng thường xuyên những …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 22

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 22 Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : Thứ Hai : Lc 4,16-30 A. Hạt giống… Bắt đầu từ hôm nay, Phụng vụ chọn đọc Tin Mừng theo Thánh Luca Đoạn Tin Mừng hôm nay nói về hoạt động của …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 21 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 21 Thường Niên Thứ hai (Mt23,13.15-22) Thứ ba (Mt 23,23-26) Thứ tư (Mt 23,27-32) Thứ năm (Mt 24,42-51) Thứ sáu (Mt 25,1-13) Thứ bảy (Mt 25,14-30) Thứ hai (Mt23,13.15-22) Sứ điệp: CG nghiêm khắc chỉ trích thái độ giả hình của nhóm kinh sư và biệt phái, họ sống đạo hình thức mà quên …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 21

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 21 Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Mt 23,13-22   A. Hạt giống… Tin Mừng của 3 ngày liên tiếp (hôn nay, thứ ba và thứ tư) ghi 7 lời khiển trách nặng nề …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 26.08 đến ngày 31.08.2019

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 26.08 đến ngày 31.08.2019 26.08.2019. 27.08.2019. 28.08.2019. 31.08.2017. 30.09.2019. 31.09.2019.   26.08.2019 THỨ HAI TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN Mt 23,13-22   Lời Chúa:  “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình”. (Mt 23,15). Câu chuyện minh họa: Đêm kia tại một làng đánh cá bên Ấn Độ, một …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 20 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 20 Thường Niên  Thứ hai (Mt 19,16-22) Thứ ba (Mt 19,23-30) Thứ tư (Mt 20,1-16a) Thứ năm (Mt 22,1-14) Thứ sáu (Mt 22,34-40) Thứ bảy (Mt 23,1-12)   Thứ hai (Mt 19,16-22) Sứ điệp: Con đường hoàn thiện dẫn tới sự sống đời đời không hệ tại ở việc người ta làm, nhưng là …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 20

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 20  Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Mt 19,16-22 A. Hạt giống… Chuyện một ơn gọi thất bại : – Đối tượng là một thanh niên giàu thiện chí. Vì thiện chí, anh tự …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 19.08 đến ngày 24.08.2019

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 19.08 đến ngày 24.08.2019 19.08.2019. 20.08.2019. 21.08.2019. 22.08.2019. 23.08.2019. 24.08.2019. 19.08.2019 THỨ HAI TUẦN XX THƯỜNG NIÊN Mt 19,16-22   Lời Chúa: “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?” (Mt 19,20) Câu chuyện minh họa: Dov Ber là một con người rất không bình thường. …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 19 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 19 Thường Niên Thứ hai (Mt 17,22-27) Thứ ba (Mt 18,1-5. 10,12-14) Thứ tư (Mt 18,15-20) Thứ năm (Mt 18,21-19,1) Thứ sáu (Mt 19,3-12) Thứ bảy (Mt 19,13-15)   Thứ hai (Mt 17,22-27) Sứ điệp: CG là Con Thiên Chúa, đáng lẽ không phải nộp thuế cho đền thờ, nhưng Chúa vãn nộp để …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 19  

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – – Tuần 19   Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Mt 17,22-27   A. Hạt giống… Đoạn Tin Mừng này gồm 2 chuyện : Chúa Giêsu loan báo lần thứ hai Ngài sẽ chịu nạn …

xem thêm