Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

Suy Niệm Lời Chúa Tuần Thánh Và Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Tuần Thánh Và Phục Sinh Lm Seoka CHÚA NHẬT LỄ LÁ.. Thứ Hai: Ga 12, 1-11. Thứ Ba: Ga 13,21-33.36-38. Thứ Tư: Mt 26,14-25. Thứ Năm Tuần Thánh. Thứ Sáu Tuần Thánh. Thứ Bảy: Canh thức Phục Sinh. Chúa Nhật Phục Sinh. CHÚA NHẬT LỄ LÁ ĐƯỜNG THẬP GIÁ, CON ĐƯỜNG TÌNH  Cùng với GH hoàn …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Tháng 4.2020

5 Phút Lời Chúa Tháng 4.2020 01/04/20 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC Ga 8,31-42. 1 02/04/20 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC Th. Phan-xi-cô Pao-la, ẩn tu Ga 8,51-59. 2 03/04/20 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC Ga 10,31-42. 3 04/04/20 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC Th. I-si-đo-rô, GM, tiến sĩ  Ga 11,45-57. 4 …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần V Mùa Chay

Suy Niệm Lời Chúa Tuần V Mùa Chay Lm Seoka CHÚA NHẬT V MÙA CHAY, NĂM A. Thứ hai: Ga 8, 1-11. Thứ ba: Ga 8, 21-30. Thứ tư: Ga 8, 31-42. Thứ năm: Ga 8, 51-59. Thứ sáu: Ga 10, 31-42. Thứ bảy: Ga 11, 45-56. CHÚA NHẬT V MÙA CHAY, NĂM A ĐỔI MỚI ĐỜI SỐNG TRONG ĐỨC GIÊSU …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 5 Mùa chay

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 5 Mùa chay Thứ Hai tuần 5 Mùa Chay. Thứ Ba tuần 5 Mùa Chay. Thứ Tư tuần 5 Mùa Chay. Thứ Năm tuần 5 Mùa Chay. Thứ Sáu tuần 5 Mùa Chay. Thứ Bảy tuần 5 Mùa Chay. ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA Thứ Hai tuần 5 Mùa Chay Lời Chúa: Ga 8, 1-11 …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần V Mùa Chay

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần V Mùa Chay THỨ HAI (Ga 8, 1-11) THỨ BA (Ga 8,21-30) THỨ TƯ (Ga 8, 31-42) THỨ NĂM (Ga 8,51-59) THỨ SÁU (Ga 10, 32-42) THỨ BẢY TUẦN (Ga 11,45-57) THỨ HAI (Ga 8, 1-11) Sứ điệp: Trước mặt Thiên Chúa, mọi người chúng ta đều là tội nhân. Nhưng Thiên Chúa sẵn …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 4 Mùa chay

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 4 Mùa chay Thứ Hai tuần 4 Mùa Chay. Thứ Ba tuần 4 Mùa Chay. Thứ Tư tuần 4 Mùa Chay. Thứ Năm tuần 4 Phục Sinh. Thứ Sáu tuần 4 Mùa Chay. Thứ Bảy tuần 4 Mùa Chay. CON ÔNG SỐNG Thứ Hai tuần 4 Mùa Chay Lời Chúa: Ga 4, 43-54 Khi …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần IV Mùa Chay

Suy Niệm Lời Chúa Tuần IV Mùa Chay Lm Seoka CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY, NĂM A.. Thứ hai: Ga 4, 43-54. Thứ ba: Ga 5, 1-3.5-16. Thứ tư: Ga 5, 17-30. 7 25/ 03: Lễ Truyền Tin. Thứ năm: Ga 5, 31-47. Thứ sáu: Ga 7, 1-2.10.25-30. Thứ bảy: Ga 7, 40-53.   CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY, NĂM …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần IV Mùa Chay

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần IV Mùa Chay THỨ HAI (Ga 4, 43-54) THỨ BA (Ga 5,1-3a. 5-16) THỨ TƯ (Ga 5,17-30) THỨ NĂM (Ga 5,31-47) THỨ SÁU (Ga 7,1-2. 10, 25-30) THỨ BẢY (Ga 7,40-53) THỨ HAI (Ga 4, 43-54) Sứ điệp: Những người đồng hương của Chúa chối bỏ và khinh bỉ Chúa, nhưng viên sĩ quan …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần III Mùa Chay

Suy Niệm Lời Chúa Tuần III Mùa Chay Lm Seoka CHÚA NHẬT III MÙA CHAY, NĂM A. Thứ hai: Lc 4, 24-30. Thứ ba: Mt 18, 21-35. Thứ tư: Mt 5, 17-19. Thứ năm: Lc 11, 14-23. 19/03: Kính Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria. Thứ sáu: Mc 12, 28b-34. Thứ bảy: Lc 18, 9-14. CHÚA NHẬT …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 3 Mùa chay

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 3 Mùa chay Thứ Hai tuần 3 Mùa Chay. Thứ Ba tuần 3 Mùa Chay. Thứ tư Tuần 3 Mùa Chay. Thứ Năm tuần 3 Mùa Chay. Thứ Sáu tuần 3 Mùa Chay. Thứ Bảy tuần 3 Mùa Chay.   BĂNG QUA GIỮA HỌ MÀ ĐI Thứ Hai tuần 3 Mùa Chay Lời Chúa: …

xem thêm