Suy Niệm Lời Chúa Trong Tuần

5 Phút Lời Chúa Tuần 20 tháng 8.2020

5 Phút Lời Chúa Tuần 20 tháng 8.2020 16.08.20 CHÚA NHẬT TUẦN 20 TN – A Mt 15,21-28 MỘT LÒNG TIN MẠNH NHƯ THẾ   Chúa Giê-su đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được như vậy.” (Mc 15,28) Suy niệm: Người đàn bà nào có lòng tin “đáng nể” như thế, một lòng tin …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XX Thường Niên

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XX Thường Niên Lm Seoka CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN A. Thứ hai: Mt 19, 16-22. Thứ ba: Mt 19, 23-30. Thứ tư: Mt 20, 1-16a. Thứ năm: Mt 22, 1-14. Thứ sáu: Mt 22, 34-40. Thứ bảy: Lc 1, 26-38: Lễ nhớ ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG.  CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN A Mt 15, 21-28 …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 20 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 20 Thường Niên   Chúa Nhật 20 Thường niên, Năm A Thứ Hai tuần 20 Thường niên. Thứ Ba tuần 20 Thường niên. Thứ Tư tuần 20 Thường niên. Thứ Năm tuần 20 Thường niên. Thứ Sáu tuần 20 Thường niên. Thứ Bảy tuần 20 Thường niên.   LÒNG TIN CỦA BÀ MẠNH THẬT …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 20 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 20 Thường Niên Thứ hai (Mt 19,16-22) Sứ điệp: Con đường hoàn thiện dẫn tới sự sống đời đời không hệ tại ở việc người ta làm, nhưng là tin theo CG. Cầu nguyện: Lạy Chúa, trong hoàn cảnh kinh tế thị trường, nhiều người đang làm giàu, nhiều người đang chạy đôn chạy …

xem thêm

15/08 Đức Mẹ Lên Trời

15/08 ĐỨC MẸ LÊN TRỜI   Lc 1,39-56 Sứ điệp: Mẹ Maria ý thức mình chỉ là nữ tỳ hèn mọn của Thiên Chúa, nên hoàn toàn tín thác vào chương trình cứu đọ của Thiên Chúa. Vì vậy, Mẹ đã trở thành người có phúc và được Thiên Chúa nâng cao: cho lên trời cả hồn lẫn xác. Cầu nguyện: …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XIX Thường Niên

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XIX Thường Niên Lm Seoka CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN A.. Thứ  hai: 2Cr 9,6-10; Ga 12, 24-26. Thứ ba: Mt 18,1-5.10.12-14. Thứ tư: Mt 18, 15-20. Thứ năm: Mt 18, 21-19,1. Thứ sáu: Mt 19, 3-12. Thứ bảy: Lc 1, 39-56. CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN A Mt 14, 22-33 Cuộc đời chúng ta …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Tuần 19 tháng 8.2020

5 Phút Lời Chúa Tuần 19 tháng 8.2020 09.08.20 CHÚA NHẬT TUẦN 19 TN – A Mt 14,22-33 TIN VÀO ĐỨC KI-TÔ HẰNG SỐNG   Ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến!” Ông Phê-rô từ thuyền …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 19 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 19 Thường Niên   10/08 THÁNH LÔ-REN-XÔ                                                                                   Ga 12,24-26 Sứ điệp: Nhờ cuộc khổ nạn, Chúa Giê-su đã phục sinh và đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Để được sống đời đời, người theo Chúa chỉ có một chọn lựa: chết đi cho tội lỗi và sống cho Thiên Chúa. Cầu nguyện: …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 19 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 19 Thường Niên   Chúa Nhật 19 Thường niên, năm A. Thứ Hai tuần 19 Thường niên. Thứ Ba tuần 19 Thường niên. Thứ Tư tuần 19 Thường niên. Thứ Năm tuần 19 Thường niên. Thứ Sáu tuần 19 Thường niên. Thứ Bảy tuần 19 Thường niên.   XIN CHO CON ĐI TRÊN MẶT …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 18 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 18 Thường Niên   Chúa Nhật 18 Thường niên, năm A. Thứ Hai tuần 18 Thường niên. Thứ Ba tuần 18 Thường niên. Thứ Tư tuần 18 Thường niên. Thứ Năm tuần 18 Thường niên. Thứ Sáu tuần 18 Thường niên. Thứ Bảy tuần 18 Thường niên.     ANH EM HÃY CHO HỌ …

xem thêm