Các Bài Hát Thánh Lễ CN 34 TN B (Gợi Ý) – File PDF

print

Chúa Nhật 34 TN B: Lễ Chúa Kitô Vua

1-NL: Tung hô Chúa Kitô Vua

2-SH: Chút long son.

3-ĐC : TV  92

4-Alleluia Chúa Kitô Vua

5-DL: Giờ đây chúng con

6-HL: 1-Lạy Chúa là Vua   . 2-Giêsu Vua muôn vua.

7-KL: Xin cho muôn người

Cau dap TV 29 va Alleluia- Chua Kito Vua
Cau dap TV 92
ChutLongSon_ht
GiesuVuamuonvua-hl
giodaychungcon
layChualavua
tunghoChuaKitoVua-qt
Xinchomuonnguoi